Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1134-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от Нова телевизия

На 17.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-36 от 17.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от Нова телевизия. Сигналът е постъпил в оригинал на 19.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че в предаването „Здравей България" от 17 септември 2014 г. са огласени данни от проучване на „Център за анализи и маркетинг - ЦАМ", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК.

На 19.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" към вх. № НС-18-36 от 17.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от Нова телевизия. В сигнала се съдържат твърдения, че в предаването „Здравей България" от 18 септември 2014 г. са огласени данни от проучване на агенция „АФИС", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК.

На 24.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-62 от 24.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от Нова телевизия. В сигнала се съдържат твърдения, че в предаването „Здравей България" от 23 септември 2014 г. са огласени данни от проучване на агенция „Галъп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от СЕМ с вх. № НС-20-441 от 29.09.2014 г.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

След извършена служебна проверка и запознаване с  видеозаписи на излъчените на 17, 18 и 23 септември 2014 г. предавания „Здравей България" по Нова телевизия са огласени резултати от социологически проучвания, без в тях да се съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането и същата да е представена по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК. Тази констатация се потвърждава и от писмо за извършен от СЕМ специализиран мониторинг за наблюдение на предизборната кампания с вх. № НС-20-441 от 29.09.2014 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да е огласена по начина, посочен в чл. 205, ал. 2 от ИК, извършено от издателя на Нова Броудкастинг Груп АД, с ЕИК 832093629, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1592, район „Искър", ул. „Христофор Колумб" № 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Нова Броудкастинг Груп АД, с ЕИК 832093629, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1592, район „Искър", ул. „Христофор Колумб" № 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения