Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1133-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от Вестникарска група България, чрез вестниците „24 часа“ и „Труд“ от 18.09.2014 г.

На 19.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" към вх. № НС-18-36 от 17.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от Вестникарска група България чрез вестниците „24 часа" и „Труд" от 18.09.2014 г. Сигналът е постъпил в оригинал на 19.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения че в броевете от 18.09.2014 г. на вестниците „24 часа", стр. 12, и „Труд", стр. 3, са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „АФИС", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала са приложени копия на печатни материали.

На стр. 12 на в. „24 часа" от 18.09.2014 г.е публикуван печатен материал със заглавие „АФИС: ГЕРБ на 10,6% пред БСП". В посоченият печатен материал са публикувани данни от национално представително проучване на агенция „АФИС", без в тях да е огласена цялата информация съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК, а именно за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

На стр. 3 на в. „Труд" от 18.09.2014 г. е публикуван печатен материал със заглавие „34,3% подкрепа за ГЕРБ, 23,7% - за БСП". В посоченият печатен материал са публикувани данни от проучване на агенция „АФИС", без в тях да е огласена цялата информация съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК, а именно за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от издателя на в. „24 часа" - „168 часа" ЕООД, с ЕИК 831400025, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1124, район „Средец", бул. „Цариградско шосе" № 47, представлявано от Борислав Валентинов Зюмбюлев - управител.

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да е заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от издателя на в. „Труд" - „Медиа Холдинг" АД, с ЕИК 040098365, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1504, район „Средец", бул. „Цариградско шосе" № 47, представлявано от Иван Христов Михалев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установените нарушения на „168 часа" ЕООД с ЕИК 831400025, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1124, район „Средец", бул. „Цариградско шосе" № 47, представлявано от Борислав Валентинов Зюмбюлев - управител и на „Медиа Холдинг" АД, с ЕИК 040098365, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, район „Средец", бул. „Цариградско шосе" № 47, представлявано от Иван Христов Михалев.

Актовете да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения