Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1133-ПВР/МИ
София, 11 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Николай Тодоров Цанов – упълномощен представител на Синята коалиция, срещу решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК – Ружинци, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Ружинци, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-223 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Николай Тодоров Цанов - упълномощен представител на Синята коалиция, срещу решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Ружинци. В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност при назначаването на секционните избирателни комисии в община Ружинци. Освен това се твърди, че липсва съобразяване с всички направени предложения. Отправя се и пожелание квотният принцип при съставяне на ОИК и ЦИК да се следва и при формирането на СИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Ружинци, като същевременно е извършено и разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии, съответно за назначаване на членовете им. Съобразно това решение, на ПП „ГЕРБ" се полагат 34 от местата в комисиите, от които 15 места в ръководството, на Коалиция за България - 17 места в СИК, от които 6 в ръководството, на ПП „ДПС" - 13 места в комисиите, от които 4 в ръководството, на ПП „Атака" - 8 места в комисиите, от които 3 в ръководството, на Синята коалиция - 4 места в комисиите, от които 1 в ръководството, на ПП „НДСВ" - 2 места в комисиите, от които 1 в ръководството. Това решение изцяло съответства на установеното в хода на преговорите при кмета на община Ружинци, разпределение и преразпределение на местата в секционните избирателни комисии по квотен принцип, по които между представителите на отделните политически сили не е имало разногласие в хода на консултациите.
В жалбата се атакува преди всичко диспропорцията при разпределението на ръководните места на секционните избирателни комисии като се изтъкват аргументи, непроизтичащи от закона, тъй като в чл. 35, ал. 3 от ИК се съдържа изискването при назначаване на състава и ръководството на СИК да се запази съотношението на партиите и коалициите от партии в ЦИК, като законодателят не разграничава допълнително категориите ръководни длъжности в секционните ръководства, а използва родовия термин. Независимо от това в обжалваното решение ОИК точно е спазила броят на ръководните длъжности, които се полагат на всяка политическа сила като извършените корекции са направени с оглед необходимостта да се спази квотният принцип при разпределяне на ръководните длъжности и състава на секционните избирателни комисии, полагащи се на всяка политическа сила, съобразно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. М-223 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Николай Тодоров Цанов - упълномощен представител на Синята коалиция, срещу решение № 76 от 26.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Ружинци.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения