Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1132
София, 12 април 2022 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 – 189а ЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП, с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”.

1. Предметът на обществената поръчка включва застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517 с покрити рискове:

- късо съединение, свръхнапрежение, индукция, намагнитизиране, непряко попадение на мълния;

- пожар, експлозия, имплозия, пряко попадение на мълния, сблъсък или падане на пилотирано, непилотирано или безпилотно летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или други загуби, причинени от настъпването на изброените застрахователни събития, щети нанесени от висока температура, повреда в климатична инсталация, висока температура на въздуха поради нагряване от слънчеви лъчи или друго лъчение и други източници на топлина;

- буря, градушка, пороен дъжд, наводнение от придошла вода;

- тежест от естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;

- измокряне вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди, водостоци и отводнителни инсталации, включително от топли и студени напитки, дезинфектанти и други течности;

- свличане и/или срутване на земни пластове или увреждане от действието на подпочвени води;

- дим, сажди и корозионни газове;

- злонамерени действия на трети лица;

- повреда/погиване при транспортиране в страната и извън страната;

- земетресение и всички щети нанесени на комплект СУЕМГ, произтичащи от земетресението, въздействието на вибрациите, срутване на части от сгради или цели сгради, падане на шкафове или стелажи, в които комплектите СУЕМГ са поставени, съхраняват или са монтирани;

- кражба чрез взлом или техническо средство или по специален начин, вандализъм, грабеж и присвояване в помещения, в които се съхраняват комплектите СУЕМГ на територията на страната или извън страната;

- кражба чрез взлом или техническо средство или по специален начин и/или, грабеж и присвояване от превозно средство;

- кражба и/или грабеж извън сгради и превозни средства;

- повреда/погиване в помещения в които се съхраняват и/или използват комплектите СУЕМГ на територията на страната или извън страната;

- нанесени щети в резултат на катастрофа на превозни средства, удар от превозно средство или животно или при товарене и разтоварване с товарни машини или на ръка.

Кандидатите могат да предложат и пакет с допълнително покрити рискове.

Застраховката не следва да предвижда самоучастие на застрахования, както и не се предвижда необходимост от дозастраховане след изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатените обезщетения.

2. Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), която се възлага чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 ÷ 189а във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП.

3. Обект на застраховане – 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517.

4. Застрахователната сума на 12 837 комплекта СУЕМГ е в размер на 51 348 000 (петдесет и един милиона триста четиридесет и осем хиляди) лева.

4.1. Застрахователната сума се определя в лева на база договорена стойност на застрахован комплект СУЕМГ.

4.2. При настъпване на застрахователно събитие, обезщетението се определя в размер на договорената застрахователна стойност по смисъла на чл. 387, ал. 1 от Кодекса за застраховането, като имуществото няма да се счита за подзастраховано или надзастраховано и няма да редуцира размера на застрахователното обезщетение, позовавайки се на наличие на подзастраховане или надзастраховане.

Отговорността на Застрахователя за покрити застрахователни рискове: на база 100% застрахователната сума.

5. Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 70 000 (седемдесет хиляди) лева с включен 2% данък върху застрахователната премия.

6. Срок за изпълнение на договора – 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

7. Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите, е „икономически най-изгодна оферта - най-ниска цена”.

8. Документацията за провеждане на обществената поръчка е одобрена на заседание от 05.04.2022 г. с протоколно решение, обективирано в протокол № 182/05.04.2022 г. на Централната избирателна комисия.

9. Определя за отговорни длъжностни лица Милена Радославова – главен юрисконсулт и Иван Владимиров – юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

·  да бъде създадена обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

·  да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения