Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1132-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Дума 2008“ ЕООД от 24.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от сдружение „ГИСДИ", заведен към вх. № НС-18-72 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Дума 2008" ЕООД на 24.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 24.09.2014 г. на стр. 3 на в. „Дума" в печатен материал със заглавие „Екзакта: Преференциалният вот ще тушира недоволството от листите" са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Екзакта", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала е приложена стр. 3 на в. „Дума" от 24.09.2014 г.

В посоченият материал са публикувани данни от проучване на агенция „Екзакта", без в тях да е огласена цялата информация, съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК, а именно за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в. „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „Дума 2008" ЕООД, с ЕИК 200297144, седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", ул. „Средна гора" № 131, представлявано от Павел Недялков Бебов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Дума 2008" ЕООД, с ЕИК 200297144, седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", ул. „Средна гора" № 131, представлявано от Павел Недялков Бебов.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения