Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1132-МИ
София, 11 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Иван Иванов Петков – председател на ПП „ВМРО – БНД”, срещу решение № 176-МИ от 05.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-515 от 07.10.2011 г. на ЦИК от Иван Иванов Петков - председател на ПП „ВМРО - БНД", включена в състава на местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", срещу решение № 176-МИ от 05.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което ОИК - Ямбол, е постановила отказ от вземане на решение по жалбата на жалбоподателя относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали от ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното решение, като се твърди, че същото по съществото си представлява отказ от правосъдие, както и че е постановено в противоречие на материалния закон, като не е съобразена разпоредбата на чл. 77 от ИК, забраняваща на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва изписването на агитационните си материали абревиатурата „ВМРО - НИЕ".
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
С оспореното решение № 176-МИ от 05.10.2011 г. ОИК - Ямбол, на основание чл. 134, ал. 7 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимото мнозинство (две трети от присъстващите) по чл. 20, ал. 2, изр. 2 е приела, че е налице отказ за вземане на решение по жалбата на жалбоподателя и пред ЦИК Иван Петков - председател на „ВМРО - БНД", включена в състава на местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ".
Разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ИК предвижда, че избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове, а когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ.
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 17 от ИК е предвидено правомощие на ОИК да контролира провеждането на предизборната кампания и да се произнася по жалби и нарушение на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им, поради което за ОИК възниква задължението да се произнесе с мотивирано решение, с което да уважи жалбата или отхвърли същата като неоснователна.
Видно от приложения по преписката протокол № 31 от 05.10.2011 г. от заседание на ОИК - Ямбол, на което е прието оспореното решение, общинската избирателна комисия не е обсъдила в цялост подадения сигнал, има бланкетно посочени данни за извършена проверка по отношение на агитационните материали на ПП „ВМРО - НИЕ", без обаче да е посочено конкретно кои места са посетени и агитационните материали касаят ли кандидат за кмет или кандидати за общински съветници на партията, както и същите съобразени ли са с изискванията на чл. 77 от ИК. Установяването на тези обстоятелства следва да се извърши от ОИК при постъпване на сигнал или служебно при наличие на достатъчно данни за нарушение на чл. 134 от ИК, поради което оспореното решение следва да бъде отменено, а на ОИК - Ямбол, да бъдат дадени указания да извърши проверка на агитационните материали, посочени в сигнала, след което да се произнесе с мотивирано решение по същество.
Предвид липсата на произнасяне по посочената жалба преписката следва да се изпрати на ОИК - Ямбол, за произнасяне по същество, като уважи или отхвърли жалбата.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 176-МИ от 05.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което ОИК - Ямбол, е постановила отказ от вземане на решение по жалбата на жалбоподателя относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали от ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
ИЗПРАЩА преписката на ОИК - Ямбол, за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени по-горе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения