Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1131-МИ
София, 12 април 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Кадрия Мехмед Мехмед от гр. Провадия чрез адв. Ивайло Кънев Иванов срещу решение за прегласуване в т. 1 от дневния ред и липса на оповестено решение по протокол № 45 от 05.04.2022 г. на ОИК – Провадия

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-22-8 от 08.04.2021 г. от Кадрия Мехмед Мехмед от гр. Провадия, чрез адв. Ивайло Иванов. С подадената жалба на основание чл. 88, ал. 1 ИК се сочи, че решението, което се обжалва, е решението за прегласуване в т. 1 от дневния ред, липсата на оповестено решение, взето след гласуване по т. 1 от дневния ред, като се цитира протокол № 45 от 05.04.2022 г. на ОИК – Провадия.

В жалбата се навеждат доводи, че оспорваното решение е взето не по законоустановения ред. Жалбоподателят иска да бъде отменено обжалваното решение поради незаконосъобразност на същото, както и иска ЦИК да разпореди оповестяването на неоповестено законосъобразно решение, взето преди незаконосъборазното прегласуване.

След като се запозна с изложените в жалбата доводи и съображения, и протокол от проведено заседание на 05.04.2022 г. на ОИК – Провадия ЦИК установи:

На заседание, проведено на 05.04.2022 г. ОИК – Провадия са присъствали 13 членове. Видно от протокол дневният ред се състои от две точки и е гласуван единодушно от членовете на ОИК.

По т. 1 от дневния ред на заседанието на ОИК – Провадия, проведено на 05.04.2022 г., е прието решение № 297-МИ от 05.04.2022 г., с което се отхвърля подложеното на гласуване предложение за решение за прекратяване на пълномощията на Жоро Иванов Илчев – кмет на община Провадия и отказва да прекрати пълномощията на Жоро Иванов Илчев, като кмет на община Провадия, поради липса на нарушение на  изискванията на чл. 41  от ЗМСМА и като следствие: отсъствие на несъвместимост по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 41, ал. 3 във вр. с чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Видно от протокола от проведеното заседание в процедурата по приемане на решението, са проведени две гласувания. а именно:

Председателят на ОИК – Провадия, е направил предложение за прекратяване пълномощията на кмета на община Провадия, на основание чл. 87, ал. 1 ИК и чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 и чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Така направеното предложение е гласувано от всичките 13 членове на ОИК – Провадия, като са гласували „за“ – 9 и „против“ – 4, поименно изписани в публикувания протокол от заседанието. След което от следващия запис в протокола се установява, че преди окончателното обявяване на гласуваното решение член от комисията е направил възражение относно отчитане на гласовете „за“ и „против“ и е поискал да се прегласува предложеното решение. След повторното гласуване „за“ са гласували 8, „против“ – 5. От така изложената фактическа обстановка се установява, че нарочно решение за прегласуване няма, след проведеното първо гласуване след възражение от член на комисията, ОИК прегласува. В действителност в протокола не е отразено поименно кой член на ОИК е възразил срещу отчитането на гласовете „за“ и „против“ и е поискал прегласуване, но изрично е посочено, че няма възражения. От последвалото гласуване след направеното възражение всички членове на ОИК гласуват, което налага извода, че членовете на ОИК приемат, че е налице неправилно отчитане на гласуването. При новото гласуване участват отново всички членове на ОИК – Провадия.

Предвид горното Централната избирателна комисия счита, че жалбата се явява недопустима поради следното: оспореното от жалбоподателя решение за прегласуване не съществува като отделно решение, предвид което жалбата няма предмет. Видно от протокола направените гласувания от членовете на ОИК са част от процедурата по приемане на решение № 297-МИ от 05.04.2022 г. на ОИК – Провадия и в този смисъл дори да имаше нарочно решение за прегласуване, то не подлежи на оспорване, тъй като има организационен характер и е в рамките на процедурата по приемане на решение на ОИК с оглед оперативната самостоятелност на органа.

На следващо място, жалбоподателката не обоснова правния си интерес, тъй като за нея не е налице засягане на права и личен интерес, а и не попада в кръга лица, които имат право да оспорват гласуването.

Не на последно място и при съобразяване със съдебната практика всички действия, в това число и гласуванията, които са част от процедурата по приемане на решение на ОИК, подлежат на съдебен контрол по реда на чл. 459 от Изборния кодекс пред съответния Административен съд. Поради което ЦИК няма правомощие да се произнесе по отделно такова действие и да изземе функциите на съда, който осъществява контрол за законосъобразност за спазени процесуални правила при приемането на съответното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кадрия Мехмед Мехмед срещу решение за прегласуване в т. 1 от дневния ред и липса на оповестено решение по протокол № 45 от 05.04.2022 г. на ОИК – Провадия, като недопустима.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения