Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1130-МИ
София, 12 април 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Асеновград, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-17 от 08.04.2022 г. е постъпило предложение от Христо Грудев Грудев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Асеновград. Предлага се на мястото на Иван Георгиев Гогов – председател на ОИК, да бъде назначена Нина Василева Маркова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нина Василева Маркова; препис-извлечение от акт за смърт № 0252/25.03.2022 г. от община Асеновград на Иван Геогиев Гогов – председател на ОИК – Асеновград, пълномощно от Бойко Борисов – председател и представляващ политическа патия ГЕРБ в полза на Георги Рангелов Мараджиев, областен координатор на ПП ГЕРБ за Пловдив област, пълномощно от Георги Рангелов Мараджиев за преупълномощаване на Христо Грудев Грудев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Иван Георгиев Гогов като председател на ОИК – Асеновград, област Пловдив, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Асеновград, област Пловдив, Нина Василева Маркова, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения