Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, подписано от Димитър Андреев Делчев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 8 април 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 28.03.2019 г. от СГС – ФО, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Платежно нареждане, издадено от Банка ДСК ЕАД, от 05.04.2019 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

5. Удостоверение от Банка ДСК ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

6. Удостоверение № 48-00-228 от 05.04.2019 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

7. Списък на имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, свързани с предизборната кампания.

8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3756 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ (ПП ДБГ).

От протокол с вх. № ЕП-04-03-12 от 09.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП ДБГ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения