Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 113-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ” (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ), подписано от  председателя и представляващ партията Илия Янков Илиев, заведено под № 44 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.02.2003 г. по ф.д. № 771/2003 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф. д. № 771/2003 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 108 на „Държавен вестник", бр. 24 от 2003 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ); протокол от заседание на Управителния съвет на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) от 29.07.2011 г. с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; протокол от заседание на Националния съвет на „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) от 29.07.2011 г. с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-412 от 29.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 27.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф. д. № 771/2003 г.; удостоверение № 133-213 от 01.08.2011 г. от  „Първа инвестиционна банка" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 367 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпили са молба от председателя на партията с уточнение, че се иска съкратеното  (абревиатурно) наименование на партията съгласно съдебната й регистрация „ДРОМ", както и молба от представляващия партията с описани в нея доказателства, включително препис-извлечение от протокол от проведена Национална конференция на партията на 18.07.2011 г. с взети решения за регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към 08.08.2011 г. ГД „ГРАО" не е представила на ЦИК протокол с допълнителна проверка на подписите на представения допълнителен списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДРОМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения