Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1129-МИ
София, 30 март 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Криводол, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. вх. № МИ-10-15 от 23.03.2022 г. е постъпило предложение от Миглена Атанасова Йорданова – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна в ОИК – Криводол. Предлага се на мястото на Петьо Валентинов Дахлев – секретар на ОИК – Криводол, да бъде назначена Теодора Теодорова Стоянова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата на завършено висше образование на Теодора Теодорова Стоянова, и 2 бр. пълномощни.
С вх. № МИ-15-102/25.03.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Петьо Валентинов Дахлев за освобождаването му като секретар на ОИК – Криводол, поради възникнала несъвместимост.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Криводол, област Враца, Петьо Валентинов Дахлев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Криводол, област Враца Теодора Теодорова Стоянова, ЕГН ...
На назначения секретар на ОИК – Криводол, да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения