Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1128-МИ
София, 30 март 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-16 от 28.03.2022 г. е постъпило предложение от Калоян Пламенов Петров – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за промяна в ОИК – Разлог. Предлага се мястото на подалия молба за освобождаване като член на ОИК – Разлог, Фади Ради Хеджауи да бъде назначен Крум Костадинов Котупанов.
Към предложението са приложени: молба от Фади Ради Хеджауи за освобождаване като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Крум Костадинов Котупанов. Пълномощното от представляващия ПП „ВОЛЯ“ в полза на Калоян Пламенов Петров е налично в преписката за назначаване на ОИК – Разлог.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Разлог, област Благоевград, Фади Ради Хеджауи и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разлог, област Благоевград, Крум Костадинов Котупанов, ЕГН ...
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения