Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1126-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Малко Търново, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-95 от 17.09.2019 г. от Ахмед Сюлейман Мехмед – областен председател на ПП „Движение за права и свободи“ – Бургас, с искане за промяна в състава на ОИК – Малко Търново, област Бургас, назначена с Решение № 800-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Емине Адем Юнуз – зам.-председател на ОИК – Малко Търново, да бъде назначен Димитър Василев Стоянов.

Към предложението са приложени: декларация от Емине Адем Юнуз за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Малко Търново; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Василев Стоянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Малко Търново, област Бургас, Емине Адем Юнуз, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Малко Търново, област Бургас, Димитър Василев Стоянов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения