Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1125-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стамболово, област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-19/15.09.2019 г. от Деяна Лозкова Димитрова – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ за промяна в състава на ОИК – Стамболово, област Хасково, тъй като предложената от коалицията за секретар Мария Николова Отерстад системно не се явява на заседанията на ОИК по неуважителни причини и същата не може да бъде открита.

Към предложението са приложени: пълномощно от Волен Сидеров в полза на Деяна Лозкова Димитрова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Маргарита Йорданова Богданова-Димитрова.

Предлага се на Централната избирателна комисия да назначи на нейно място нов секретар. В допълнение е приложено в оригинал удостоверение на ЦИК № 4 от 26.08.2019 г. на името на Мария Отерстад, като същата не си го е получила и към момента; копия от протоколите на заседанията на ОИК от:  04.09.2019 г., 11.09.2019 г. и 13.09.2019 г. от които е видно, че секретарят на ОИК – Стамболово, Мария Николова Отерстад не е присъствала  на заседанията по неясни причини, както и решения на ОИК от същите дати, подписани от председател и заместник-председател.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка на 17.09.2019 г. и установи, че на интернет страницата на ОИК – Стамболово заседанията на датите 04.09.2019 г., 11.09.2019 г. и 13.09.2019 г. са обявени в рубрика „Съобщения“ на заглавната страница. Видно от приетите решения и на заседанието на 16.09.2019 г. госпожа Отерстад отново не е присъствала, а функциите на секретар на Комисията се изпълняват от зам.-председател.

Видно от интернет страницата на ОИК - Стамболово е, че членовете са били уведомени за датата на насрочване на заседанията, а госпожа Отерстад е била търсена и по телефон, поради което ЦИК приема, че същата е била уведомена за заседанията на цитираните по-горе дати.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства и извършената служебна проверка прави следните изводи: налице са основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК – Стамболово, Мария Николова Отерстад, като посоченото длъжностно лице е осъществило хипотезата на чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК - неучастие по неуважителни причини в три поредни заседания.

Централната избирателна комисия счита, че са налице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на Мария Николова Отерстад на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, тъй като същата не е представила доказателства за отсъствията си по неуважителни причини в три поредни заседания и към момента не се явява на заседания и не може да бъде открита.Това води до затрудняване работата на Комисията и налага нейното предсрочно освобождаване като секретар.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 82, ал. 1, и във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Стамболово, област Хасково, Мария Николова Отерстад, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Стамболово, област Хасково, Маргарита Йорданова Богданова-Димитрова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения