Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1123-МИ
София, 9 март 2022 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Луковит, област Ловеч

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-8 от 11.02.2022 г. е постъпило предложение от Тодор Тодоров – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Луковит. Предлага се на мястото на Еленка Илиева Петкова – член на ОИК, да бъде назначен Николай Василев Иванов от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: писмо от община Луковит с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 1 от 06.02.2022 г. на Еленка Илиева Петкова; пълномощно в полза на Тодор Тодоров. Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Василев Иванов са налични в преписката по назначаване на ОИК – Луковит.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Еленка Илиева Петкова като член на ОИК – Луковит, област Ловеч, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Луковит, област Ловеч, Николай Василев Иванов, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения