Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1123-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кирково, област Кърджали, назначена с Решение № 198-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-712/03.10.2011 г. на ЦИК от Владимир Бисеров Иванов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Кирково, за промени в състава на ОИК - Кирково. Предлага се председателят Невена Детелинова Цанкова да бъде преназначена за член на ОИК; за председател да бъде назначена Лилия Христова Арабаджиева-Сивова - досегашен член. Към предложението са приложени: молба от Невена Детелинова Цанкова за промяна на длъжността от председател на член; копия от пълномощни за упълномощаване на Владимир Бисеров Иванов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Кирково, област Кърджали, Лилия Христова Арабаджиева-Сивова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кирково, област Кърджали, Невена Детелинова Цанкова, ЕГН ..., досегашен председател, и анулира издаденото удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения