Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1120-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „СЕГА“ АД, чрез вестник „Сега“ от 24.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от сдоружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-70 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „СЕГА" АД на 24.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 24.09.2014 г. на стр. 2 на в. „Сега" в печатен материал със заглавие „ГЕРБ има значително по-голям твърд електорат от БСП" са публикувани данни от изследване на агенция „Екзакта Рисърч", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК - възложител на изследването и източници на финансирането му. Също така се твърди, че не е спазено изискването на чл. 205, ал. 2 от ИК, а именно в материала не се съдържа информацията съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК в обособено поле на видно място, което да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на публикувания материал. Към сигнала е приложено копие от публикацията.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената страница от в. „Сега" и констатира, че в посочения материал са публикувани данни от проучване на агенция „Екзакта Рисърч". В печатния материал изрично е уточнено, че това не е прогноза за изборния ден, а моментна снимка на част от електоралния сегмент към този период от месеца. Над печатния материал има приложена снимка със заглавие „Подкрепа за партиите при избори на 20 септември в % според „Екзакта Рисърч", поради което Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ИК. Установи се също, че в материала не е огласена цялата информация съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „СЕГА" АД, с ЕИК 831770996, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1463, район „Триадица", пл. „България" № 1, представлявано от Теодора Стоянова Пеева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „СЕГА" АД, с ЕИК 831770996, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1463, район „Триадица", пл. „България" № 1, представлявано от Теодора Стоянова Пеева

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения