Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 112-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в Районна избирателна комисия в Осми район – Добрички

Постъпило е предложение от ПП „ГЕРБ" с вх. № ЕП-10-36 от 08.04.2014 г. относно предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на РИК в Осми район - Добрички, и назначаване на нов председател.

Към предложението е приложено заявление от Даниела Добрева Димитрова за освобождаването й като председател на РИК в Осми район - Добрички, по лични причини. Предлага се от Живко Иванов Мартинов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Добрич, на нейното място като председател да бъде преназначена Ивелина Ганчева Илиева -  досегашен член на РИК. На мястото на досегашния член на РИК в Осми район - Добрички, Ивелина Ганчева Илиева да бъде назначена Антония Кръстева Панайотова от списъка на резервните членове.

Налице са декларации по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломи за завършено висше образование.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Осми район - Добрички, Даниела Добрева Димитрова, ЕГН ....

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на РИК в Осми район - Добрички, Ивелина Ганчева Илиева, ЕГН ..., досегашен член на РИК.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осми район - Добрички, Антония Кръстева Панайотова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения