Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1118-МИ
София, 17.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Самоков, Софийска област.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-313 от 17.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Радослав Стойчев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ за община Самоков, Софийска област, с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Самоков, като на мястото на Кристиян Будьонов Тодоров– член на ОИК, да бъде назначена Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева.

Към предложението са приложени: заявление от Кристиян Будьонов Тодоров, за освобождаването му като член на ОИК – Самоков по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Самоков, Софийска област, Кристиян Будьонов Тодоров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Самоков, Софийска област, Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения