Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1118-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 26-2 от 28.09.2014 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", представлявано от Петър Александров Харалампиев - председател на УС, чрез Георги Ленков Балчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 997-НС от 19 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Георги Ленков Балчев в полза на 878 (осемстотин седемдесет и девет) лица - упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", номерирани от 1 до 879, като едно лице е вписано два пъти в списъка, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 26-2 от 28.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 872 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице вече е регистрирано като наблюдател от друга организация и има издадено удостоверение. Едно лице има невалиден ЕГН - 11 цифри. Едно лице присъства в предварителната проверка на друга организация с по-ранен входящ номер. Две лица имат еднакви ЕГН и различни имена. Едно лице се среща два пъти в списъка. Едно лице няма навършени 18 години към датата на регистрация.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 872 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БГ ПАТРИОТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Паунка Петкова Зарева
2.        Иван Боянов Матов
3.        Българослава Любимова Бекир
4.        Зорница Любимова Миланова
5.        Анна Траянова Кьосовска
6.        Божидар Зарков Зарев
7.        Йорданка Димитрова Златева
8.        Пламен Петров Георгиев
9.        Галинка Христофорова Георгиева
10.   Христо Пламенов Георгиев
11.   Траян Ангелов Филев
12.   Борислав Петров Яков
13.   Ангелина Иванова Ангелова
14.   Боряна Сергеева Иванова
15.   Десислава Иванова Георгиева
16.   Трайчо Иванов Такев
17.   Милка Найденова Такева
18.   Антон Бориславов Цветанов
19.   Йордан Стоянов Георгиев
20.   Елена Василева Костадинова
21.   Ивета Костадинова Костадинова
22.   Павлинка Иванова Величкова
23.   Лилия Георгиева Петрова
24.   Милен Димитров Ценев
25.   Нина Тодорова Кешишева-Ценева
26.   Иванка Георгиева Рабаджийска
27.   Кирил Маринов Маринов
28.   Георги Георгиев Николов
29.   Соня Борисова Борисова
30.   Диана Трайчова Асенова
31.   Димитър Костадинов Аврамов
32.   Светла Божкова Гюлева
33.   Симеон Кирилов Златков
34.   Цветалин Драгомилов Младенов
35.   Марин Кирилов Маринов
36.   Станка Александрова Джурова
37.   Александрина Любомирова Георгиева
38.   Кунчо Илиев Рабасжийски
39.   Йоана Маринова Маринова
40.   Павел Георгиев Герасимов
41.   Павлинка Лалева Димитрова
42.   Златка Николова Душкова
43.   Кирил Петков Костов
44.   Надя Александрова Найденова
45.   Серафим Георгиев Трендафилов
46.   Радослав Петров Панчев
47.   Таня Кончева Рабаджийска
48.   Ирена Петрова Маринова
49.   Виолета Георгиева Петрова
50.   Василка Крумова Модева
51.   Цветан Илиев Цветанов
52.   Румяна Петкова Стоянова
53.   Благой Костадинов Михлелиев
54.   Данаил Ангелов Ганев
55.   Ива Благоева Благоева
56.   Ивайло Лозанов Стоянов
57.   Ивелина Александрова Дачина
58.   Машенка Петрова Цветанова
59.   Светла Драгиева Радичева
60.   Александър Благоев Благоев
61.   Мая Захариева Крумова
62.   Лиана Илиева Вутова
63.   Маргарита Евдокинова Дачина
64.   Валентина Димитрова Маринова
65.   Атанас Павлов Атанасов
66.   Пламен Стефанов Бенев
67.   Асен Валентинов Тасев
68.   Антоанета Маринова Коларова
69.   Недялка Иванова Ненова
70.   Цветанка Славчева Христова
71.   Хенриета Стоилова Банева
72.   Ралица Бориславова Тасева
73.   Мая Георгиева Георгиева
74.   Лидия Стоянова Кирякова
75.   Александър Борисов Митрев
76.   Светла Йоорданова Мастарлиева
77.   Иван Димитров Иванов
78.   Мариана Димитрова Георгиева
79.   Стефан Атанасов Розов
80.   Анелия Каменова Димитрова
81.   Адрияна Георгиева Йоцова
82.   Ганка Петкова Карачобанова
83.   Мария Стоянова Ризова
84.   Рая Емилова Праскова
85.   Ирена Василева Георгиева
86.   Петя Борисова Карамитова
87.   Атанаска Димитрова Илиева
88.   Даниела Димитрова Господинова
89.   Анелия Веселинова Тонкова
90.   Ерик Николаев Прасков
91.   Катя Динчева Точева
92.   Васил Алексеев Димитров
93.   Райна Борисова Кирякова
94.   Цветанка Рангелова Крумова
95.   Евгения Димитрова Симеонова
96.   Цветелина Трифонова Иванова
97.   Благой Александров Благоев
98.   Стефан Иванов Симеонов
99.   Николета Андреева Христова
100.                     Нина Владимирова Пелтекова
101.                     Мая Петрова Цекова
102.                     Йордан Каменов Футеков
103.                     Драгомир Пламенов Козарев
104.                     Мария Маркова Самуилова
105.                     Иван Атанасов Граматиков
106.                     Ирина Цанева Симеонова
107.                     ДИМИТЪР Владимиров ТЕРЗИЕВ
108.                     Малина Стоилова Ценова
109.                     Анелия Симеонова Борисова
110.                     Йорданка Спасова Петрова
111.                     Петя Йорданова Стоянова
112.                     Соня Иванова Ангелова
113.                     Ангел Славчев Стефанов
114.                     Русанка Николова Свиленова
115.                     Роза Григорова Свещарска
116.                     Илия Ясенов Борисов
117.                     Цветелина Стефанова Терзиева
118.                     Валентин Николаев Недялков
119.                     Емил Георгиев Йовчев
120.                     Валентина Манолова Иванова
121.                     Анита Милчова Крумова
122.                     Стоян Александров Цандев
123.                     Лидия Крумова Каймакчийска
124.                     Кирил Найчов Илиев
125.                     Красимир Володиев Христов
126.                     Нели Райчева Василева
127.                     Катя Любомирова Такова
128.                     Антоанета Тончева Чочева
129.                     Мария Георгиева Декова
130.                     Иван Павлов Топалов
131.                     Пламен Светославов Стойков
132.                     Мариана Цветанова Недялкова
133.                     Емилия Георгиева Чамова
134.                     Таня Василева  Петрова
135.                     Емил Кирилов Чамов
136.                     Александра Асенова Владова
137.                     Джорджия Емилова Кирилова
138.                     Димитър Радулов Георгиев
139.                     Кристиан Ванков Паскалев
140.                     Светла Трендафилова Костова
141.                     Татяна Петрова Петрова
142.                     Татяна Георгиева Илчева
143.                     Ралица Иванова Владова
144.                     Славянка Виденова Спасова
145.                     Христо Илиев Мангъров
146.                     Красимира Иванова Тимова
147.                     Силвия Виденова Велчева
148.                     Асен Цеков Цеков
149.                     Натали Асенова Владова
150.                     Ивайло Огнянов Цветков
151.                     Елена Димитрова Атанасова
152.                     Кристиан Младенов Видков
153.                     Павлина Златанова Захариева
154.                     Галина Борисова Лелекова
155.                     Стефан СтаменовСтоянов
156.                     Илияна Добринова Мишкова
157.                     Георги Николов Захариев
158.                     Кина Добрева Долашева
159.                     Верка Стоименова Митрева
160.                     Юлиан Милков Каймакчойски
161.                     Борислав Борисов Георгиев
162.                     Ивайло Мариянов Иванов
163.                     Пенка Тодорова Пендакова
164.                     Иван Асенов Митов
165.                     Николай Данаилов Методиев
166.                     Емилия Методиева Стоянова
167.                     Наташа Лазарова Тачева
168.                     Ваня Емилова Миладинова
169.                     Ангел Иванов Пендаков
170.                     Богдан Ангелов Пендаков
171.                     Йорданка Борисова Пенева
172.                     Георги Александров Чакъров
173.                     Иванка Щерева Карабахчиева
174.                     Надежда Георгиева Петкова
175.                     Николай Найденов Щрегарски
176.                     Натали Христова Янева
177.                     Иван Лазаров Чолаков
178.                     Борислав Янков Якимов
179.                     Мая Рафаелова Дончева
180.                     Георги Любков Стефанов
181.                     Стоянка Николова Янева
182.                     Христи Борисов Янев
183.                     Димитринка Димитрова Захариева
184.                     Иван Кръстев Бараков
185.                     Параскева Манкова Борисова
186.                     Лилия Дончева Петрова
187.                     Зоя Войкова Захариева
188.                     Ивона Йоткова Тодорова
189.                     Виолета Костадинова Божидарова
190.                     Нели Костадинова Манова
191.                     Ива Василева Григорова
192.                     Севда Стоилова Джаджарова
193.                     Анжела Лазарова Иванова
194.                     Димитринка Димитрова Сарафова
195.                     Мария Василева Манова
196.                     Галин Андреев Михайлов
197.                     Марийка Александрова Петкова
198.                     Славка Борисова Колева
199.                     Теодора Бориса Николова
200.                     Соня Петрова Лукова
201.                     Детелина Цонева Александрова
202.                     Елена Борисова Тръпкова
203.                     Дафинка Методиева Адрианова
204.                     Росен Александров Александров
205.                     Борислав Иванов Янков
206.                     Анета Цветанова Друганска
207.                     Александър Димитров Станоев
208.                     Валентин Емилов Евстратиев
209.                     Натали Любомирова Иванова
210.                     Йордан Серафимов Другански
211.                     Снежана Иванова Недкова
212.                     Калина Боянова Андреева
213.                     Сийка Петрова Христова
214.                     Цветана Георгиева Николова
215.                     Таня Пеева Велчева
216.                     Йоан Ангелов Николов
217.                     Йовка Господинова Новлечева
218.                     Росен Любенов Недков
219.                     Виолета Димитрова Петрова
220.                     Мария Иванова Алексиева Гонкова
221.                     Любка Кирилова Вълкова
222.                     Живко Костов Василев
223.                     Манол Рангелов Митов
224.                     Снежана Стефанова Данилова
225.                     Софка Серафимова Симова
226.                     Теодор Валентинов Митов
227.                     Ива Александрова Божилова
228.                     Тодорка Славкова Петрова
229.                     Радослава Крумова Ненова
230.                     Силвия Стоилова Василева
231.                     Мария Георгиева Иванова
232.                     Таня Владимирова Токиева
233.                     Славка Кочева Методиева
234.                     Стефан Данаилов Боринов
235.                     Кочо Стефанов Данаилов
236.                     Илияна Александрова Георгиева
237.                     Ива Георгиева Симова
238.                     Иво Александров Бърлатов
239.                     Цветелина Ангелова Илиева
240.                     Елена Златкова Тимова
241.                     Бигинка Мартинова Тодорова
242.                     Емилия Игнатова Боянова
243.                     Мартина Мариус Вълчева
244.                     Яница Стоянова Славова
245.                     Виолета Вълкова Вълчева
246.                     Виторио Мариус Младенов
247.                     Пламенка Илиянова Петрова
248.                     Надя Владимирова Стоянова
249.                     Петър Андреев Василев
250.                     Герасим Костадинов Костадинов
251.                     Росица Тодорова Стоянова
252.                     Марио Лъяезаров Венов
253.                     Роза Михайлова Иванова
254.                     Дора Янкова Радева
255.                     Велин Такиев Кръстев
256.                     Йото Райчев Стаменов
257.                     Стефанка Любомирова Кръстева
258.                     Полина Виргилий Каталан
259.                     Биляна Пламенова Иванова
260.                     Ирина Василева Йорданова
261.                     Иван Миланов Станойков
262.                     Катя Петрова Найденова
263.                     Елена Валентинова Найденова
264.                     Петър Кузманов Андонов
265.                     Николай Костадинов Иванов
266.                     Никола Пламенов Иванов
267.                     Мартин Мартинов Тодоров
268.                     Венелин Илянов Венков
269.                     Йордан Атанасов Йорданов
270.                     Стефани Димитрова Ялъчкова
271.                     Атанас Димитров Ялъчков
272.                     Невена Илиева Антова
273.                     Станислав Василев Попстоев
274.                     Бисер Борисов Петров
275.                     Здравка Борисова Балтаджиева
276.                     Калоян Георгиев Димитров
277.                     Николинка Тодорова Илиева
278.                     Татяна Миткова Маноилова
279.                     Йорданка Петрова Стоичкова
280.                     Димитър Петков Димитров
281.                     Петя Борисоива Павлова
282.                     Цеца Цанова Христова
283.                     Христо Недев Христов
284.                     Роза Славчева Ненова
285.                     Владимир Петров Владимиров
286.                     Весела Кръстева Гечева
287.                     Цветан Методиев Младенов
288.                     Владимир Наталеонов Борисов
289.                     Явор Евелинов Петров
290.                     Лора Антонова Кръстева
291.                     Ангел Траянов Маринов
292.                     Ефросина Величкова Василева
293.                     Иглика Иванова Василева
294.                     Светла Борисова Павлова
295.                     Ваня Николаева Кьосева
296.                     Емилия Стефанова Кьосева
297.                     Станислав Божидаров Стоянов
298.                     Капка Стойчева Стоянова
299.                     Валентин Любчев Минков
300.                     Мария Цветанова Ангелова
301.                     Тодора Илиева Димитрова
302.                     Галина Младенова Георгиев
303.                     Людмил Людмилов Емилов
304.                     Георги Красимиров Георгиев
305.                     Александър димитров Григоров
306.                     Викторио Георгиев Павлов
307.                     Мишо Евтимов Стоянчев
308.                     Николай Демиров Дремалов
309.                     Християн Кирилов Гонев
310.                     Добрин Стефанов Бързашки
311.                     Кирил Ангелов Георгиев
312.                     Кристина Тошкова Йорданова
313.                     Николина Симеонова Ангелова
314.                     Явор Ангелов Тиков
315.                     Кристиян Емилов Петров
316.                     Цветан Атанасов Велинов
317.                     Иван Трендафилов Димитров
318.                     Донка Иванова Стоименова
319.                     Венка Петрова Балева
320.                     Григор Данаилов Божилов
321.                     Георги Крумов Гелев
322.                     Димитър Кирчов Раннгелов
323.                     Петър Иванов Динев
324.                     Елена Костадинова Найденова
325.                     Валентина Асенова Божилова
326.                     Кристина Кънчева Попова
327.                     Петър Николаев Николов
328.                     Радка Миланова Попова
329.                     Слава Георгиева Антонова
330.                     Николай Михайлов Лашков
331.                     Николай Иванов Тинчев
332.                     Антония Георгиева Антонова
333.                     Люба Димитрова Адамова
334.                     Изабела Добрева Павлова
335.                     Таня Кръстева Стойнева
336.                     Любен Йорданов Цонев
337.                     Данаил Григоров Божилов
338.                     Кристиан Емилов Йончев
339.                     Добромир Колев Михайлов
340.                     Павел Рашев Рангелов
341.                     Николай Георгиев Димитров
342.                     Божидар Димитров Стоичков
343.                     Албена Кирилова Стоичкова
344.                     Кирил Асенов Николов
345.                     Любка Димитрова Митрева
346.                     Даниела Любенова Недкова
347.                     Ирина Асенова Иванова
348.                     Алекс Славчев Асенов
349.                     Венцислав Георгиев Терзийски
350.                     Богдан Русев Хаджиев
351.                     Мая Георгиева Каргова
352.                     Цветан Атанасов Велинов
353.                     Венцислав Цветанов Ангелов
354.                     Мария Кръстева Петкова
355.                     Стоян Атанасов Велинов
356.                     Евгения Михайлова Илиева
357.                     Любчо Стойлов Кузманов
358.                     Любомир Иванов Киров
359.                     Снежана Димитрова Желязкова
360.                     Виолета Димитрова Милкова
361.                     Светла Костадинова Николова
362.                     Юлия Петрова Георгиева
363.                     Мария Веселинова Тодорова
364.                     Станимир Емилов Стоянов
365.                     Мариела Емилова Стоянова
366.                     Лора Шибилева Костова
367.                     Стоян Димитров Панов
368.                     Илиян Аспарухов Величков
369.                     Димитра Николова Микова
370.                     Надко Петров Петров
371.                     Антоанета Цветанова Трекяшка-Костова
372.                     Димитър Красимир Бонев
373.                     Минка Розина Георгиева
374.                     Стефанка Юлиева Маринова
375.                     Валентин Кирилов Кирков
376.                     Росица Руменова Стефанова
377.                     Емилия Велкова Велчева
378.                     Божидар Златев Николов
379.                     Георги Борисов Атанасов
380.                     Алекс Маринов Шейретов
381.                     Лиляна Кирилова Атанасова
382.                     Снежанка Григорова Алексиева
383.                     Гриша Борисов Николов
384.                     Олита Борисова Николова
385.                     Силвия Костадинова Лазарова
386.                     Ангел Тодоров Чуренлиев
387.                     Цветелина Пламенова Костова
388.                     Марчела Николаева Кузманова
389.                     Гинка Петрова Данева
390.                     Стефка Костова Ковачка
391.                     Оля Василева Димитрова
392.                     Илиана Ивова Георгиева
393.                     Любка Илиева Георгиева
394.                     Виктория Велинова Бондрачек
395.                     Габриела Велчева Александрова
396.                     Велчо Станчев Александров
397.                     Емануил Николов Георгиев
398.                     Росица Нейкова Георгиева
399.                     Николай Михайлов Стойчев
400.                     Ани Кръстева Новкова
401.                     МиленАлександров Новков
402.                     Сашка Йорданова Дуева
403.                     Мария Илиева Халкалиева
404.                     Христина Тодорова Христова
405.                     Гергана Христова Христова
406.                     Васил Нешов Найденов
407.                     Николина Трайкова Туртанкова
408.                     Ангелина Иванова Дуева
409.                     Стефан Христов Зафиров
410.                     Богомил Веселинов Петков
411.                     Лилия Стоянова Йосифова
412.                     Светослав Миленов Василев
413.                     Регина Стоянова Стойкова
414.                     Сергей Георгиев Сергеев
415.                     Борис Георгиев Лозев
416.                     Ангел Тодоров Илиев
417.                     Христо Петров Георгиев
418.                     Вяра Красимирова Екова
419.                     Красимир Митков Еков
420.                     Иван Георгиев Кекеров
421.                     Мария Иванова Кекерова
422.                     Ариела Насим Боянова
423.                     Десислава Емилова Алексиева
424.                     Силва Ангелова Ангелова-Чокоева
425.                     Марлан Амар Алсайед
426.                     Димитър Николов Ангелов
427.                     Пламен Григоров Костов
428.                     Иван Йорданов Иванов
429.                     Биляна Любенова Иванова
430.                     Ивайло Кръстанов Гелков
431.                     Росица Асенова Христова
432.                     Цветелина Михайлова Дочева
433.                     Михайл Цветанов Дочев
434.                     Мария Христова Ангелова
435.                     Йордан Митков Маринов
436.                     Иван Петров Маринов
437.                     Владимир Руменов Георгиев
438.                     Мирослава Йорданова Маринова
439.                     Кристиян Мирославов Иванов
440.                     Надка Спасова Христова
441.                     Антоний Борисов Илиев
442.                     Иван Василев Георгиев
443.                     Цветан Любчов Иванов
444.                     Стефка Борисова Кръстева
445.                     Николай Радков Петров
446.                     Тменужка Пламенова Димитрова-Петрова
447.                     Йордан Виденов Йорданов
448.                     Мартина Робертова Стоянова
449.                     Емилия Методиева Узунова
450.                     Красимир Ангелов Сайвански
451.                     Марияна Цветанова Лилкова
452.                     Ирена Тодорова Лилкова
453.                     Силвия Борисова Георгиева
454.                     Румен Николов Пенчев
455.                     Силвия Стефанова Лозанова
456.                     Симеон Владимиров Ставрев
457.                     Силвия Юлиева Савова
458.                     Надежда Василева Ангелова
459.                     Илияна Михайлова Стоянова
460.                     Росица Георгиева Гелкова
461.                     Цветанка Асенова Стойнова
462.                     Рени Петрова Тодорова
463.                     Сузана Пламенова Борисова
464.                     Лиляна Тодорова Цекова
465.                     Рилка Калинова Михалкова
466.                     Николай Тодоров Даскалов
467.                     Павел Захариев Панталеев
468.                     Йонка Славчева Иванова
469.                     Александър Цветанов Иванов
470.                     Ивелин Николов Страхилов
471.                     Валентина Торос Алексиева
472.                     Николай Методиев Гечев
473.                     Боряна Стефанова Аврамова
474.                     Зорница Георгиева Петкова
475.                     Александър Маринов Маринов
476.                     Диляна Ганчева Ганчева
477.                     Цанка Стефанова Найденова
478.                     Антон Николаев Найденов
479.                     Невена Найчова Найденова
480.                     Катя Найчова Найденова
481.                     Мария Нелчева Иванова
482.                     Вибрания Гаврилова Гешова
483.                     Диана Христова Такева
484.                     Биляна Стефанова Петрова
485.                     София Димитрова Балчева
486.                     Огнян Цветанов Борисов
487.                     Мария Николова Лазарова
488.                     Лазар Георгиев Зарев
489.                     Богданка Димова Босилкова
490.                     Павел Пламенов Проичев
491.                     Августин Георгиев Гочев
492.                     Силвия Евгениева Марушкина
493.                     Александър Тодоров Нацков
494.                     Асен Асенов Тренев
495.                     Даниела Руменова Йорданова
496.                     Драгомир Митков Данаилов
497.                     Петър Николаев Петров
498.                     Антоан Адриянов Цветанов
499.                     Георги Калчев Денчев
500.                     Мария Бойчева Шоплекова-Пъдарева
501.                     Таня Борисова Шопова
502.                     Едуард Викторов Димитров
503.                     Елена Василева Ангелова
504.                     Светослав Борисов Велинов
505.                     Изидора Георгиева Кондова 
506.                     Ан-Изабел Георгиева Кондова 
507.                     Георги Стоянов Пенчев
508.                     Георги Цветанов Ваковски
509.                     Диян Паскалев Киров
510.                     Анна Йорданова Бухчева
511.                     Росица Димитрова Русева
512.                     Десислава Пламенова Минчева
513.                     Невяна Димитрова Димитрова
514.                     Захари Стефанов Захариев
515.                     Живко Деянов Дончев
516.                     Марийка Иванова Пеева
517.                     Мариана Георгиева Яламова
518.                     Никола Янакиев Колев
519.                     Божидар Александров Божидаров
520.                     Михаил Йорданов Михайлов
521.                     Александър Станиславов Стоянов
522.                     Лидия Михайлова Петрова
523.                     Йордан Георгиев Димитров
524.                     Гергана Иванова Бухчева
525.                     Соня Никова Колева
526.                     Стефан Керанов Стефанов
527.                     Светлин Християнов Станчев
528.                     Юлиан Руменов Петров
529.                     Живко Николаев Жеков
530.                     Еленка Маринова Христова
531.                     Румен Стоянов Петров
532.                     Антон Господинов Тонев
533.                     Живка Георгиева Димитрова
534.                     Християн Станчев Христов
535.                     Николай Неделчев Николов
536.                     Гергана Миленова Иванова
537.                     Силвия Йорданова Михайлова
538.                     Георги Славов Даскалов
539.                     Христина Димитрова Пеева
540.                     Тодор Стефанов Яламов
541.                     Иван Радев Димитров
542.                     Валя Йовчева Данева
543.                     Ваня Параскова Мангова
544.                     Събка Димитрова Стоянова
545.                     Иванка Ангелова Семерджиева
546.                     Екатерина Христова Костадинова
547.                     Марияна Кънчева Владимирова
548.                     Владимир Евгениев Владимиров
549.                     Росица Димитрова Добрева
550.                     Виолета Костадинова Караманова
551.                     Петър Николов Караманов
552.                     Георги Николов Кечкеджиев
553.                     Николина Георгиева Кечкеджиева
554.                     Жеко Димитров Жеков
555.                     Захари Стефанов Калчев
556.                     Катина Маринчева Николова
557.                     Господин Добринов Добрев
558.                     Теменуга Христова Манолова
559.                     Денчо Димитров Денев
560.                     Радост Атанасова Бочкова
561.                     Стоян Русев Стоянов
562.                     Русчо Николов Воденичаров
563.                     Красимира Георгиева Воденичарова
564.                     Валентина Иванова Георгиева
565.                     Нина Маринова Накова
566.                     Дора Господинова Кабалакова
567.                     Радил Иванов Кабалаков
568.                     Пенка Ганчева Маркова
569.                     Нели Димчева Стефанова
570.                     Цветанка Веселинова Орешкова
571.                     Даниела Добринова Добрева
572.                     Митка Митева Пърева
573.                     Антон Костов Пърев
574.                     Светла Атанасова Тенева
575.                     Божанка Спасова Тенева
576.                     Людмил Маринов Стоянов
577.                     Димитринка Цонева Йовчева
578.                     Росица Димитрова Борисова
579.                     Елена Атанасова Денкова
580.                     Анна Костадинова Минева
581.                     Ира Николова Куртева
582.                     Павел Кирилов Нанев
583.                     Диана Николова Караманова
584.                     Кети Андонова Кенарева
585.                     Пламена Георгиева Карабоюкова
586.                     Пламен Иванов Тошев
587.                     Велимир Цветомиров Цветков
588.                     Пламен Николов Въчовски
589.                     Пламен Йорданов Цуров
590.                     Моника Анатолиева Георгиева
591.                     Георги Генов Патлиджански
592.                     Ангел Димитров Тодоров
593.                     Петър Петров Иванов
594.                     Тодор Валериев Димитров
595.                     Десислава Атанасова Лиданска
596.                     Татяна Илиева Апостолова
597.                     Анета Любомирова Петкова
598.                     Светла Захариева Велева
599.                     Ирена Валериева Иванова
600.                     Александра Ангелова Атанасова
601.                     Емил Лилов Цанов
602.                     Божидар Димитров Божанов
603.                     Юлия Савева Богданова
604.                     Цветан Георгиев Мирчев
605.                     Марияна Нестерова Коцева
606.                     Валентина Маринова Димитрова
607.                     Евгени Йорданов Харизанов
608.                     Богдан Цветков Иванов
609.                     Цветанка Петкова Василева
610.                     Лилия Николoва Янкова
611.                     Малина Димитрова Георгиева
612.                     Георги Петков Ангелов
613.                     Милка Димитрова Наплатарска-
614.                     Юлия Христова Харизанова
615.                     Цветана Савова Маринова
616.                     Паолина Божинова Митрофанова
617.                     Илияна Димитрова Янчева
618.                     Пламенка Тодорова Йорданова
619.                     Делян Николов Петров
620.                     Еленка Димитрова Якова
621.                     Чавдар Ивайлов Георгиев
622.                     Марияна Севдалинова Христова
623.                     Теменужка Илиева Георгиева
624.                     Николай Йончев Христов
625.                     Илияна Николова Тодорова
626.                     Ники Пламенов Николов
627.                     Атанаска Григорова Илиева
628.                     Видин Иванов Цеков
629.                     Мария Венциславова Георгиева
630.                     Йордан Русев Ангелов
631.                     Нели Костадинова Младенова
632.                     Женя Стоянова Хубанова
633.                     Паунка Димитрова Георгиева
634.                     Камен Маиров Сиди
635.                     Пенка Стефанова Стойчева
636.                     Стамен Петров Йотов
637.                     Жанета Стойчева Стойчева
638.                     Дианка Николаева Динева
639.                     Татяна Иванова Иванова
640.                     Илиана Костова Ганчева
641.                     Димитринка Иванова Стоянова
642.                     Даниела Иванова Димитрова
643.                     Стефан Динев Стефанов
644.                     Красимира Иванова Панева
645.                     Дарина Петкова Димитрова
646.                     Даниела Ангелова Чавдарова
647.                     Мариета Йовчева Турлакова
648.                     Станчо Ангелов Станчев
649.                     Пенка Василева Георгиева
650.                     Севинч Мехмед Ибрям
651.                     Христо Атанасов Андонов
652.                     Кольо Георгиев Колев
653.                     Дияна Господинова Пеева
654.                     Стефка Пенчева Минчева
655.                     Григор Стефанов Прангов
656.                     Мариела Аргирова Аргирова
657.                     Стела Иванова Турлаков-Халлер
658.                     Николай Йорданов Тасков
659.                     Пламен Веселинов Минев
660.                     Антоанета Тенева Господинова
661.                     Пламена Иванова Райчева
662.                     Албена Гълъбова Хаджиева
663.                     Дянко Христов Баев
664.                     Кънчо Тодоров Христов
665.                     Петьо Лалев Карастоянов
666.                     Ценко Димитров Ценков
667.                     Емил Петров Генчев
668.                     Генка Славова Стойкова
669.                     Иван Василев Иванов
670.                     Марин Вълчанов Фералиев
671.                     Стефан Колев Торлаков
672.                     Динчо Денев Динев
673.                     Дечко Георгиев Дечев
674.                     Марин Михайлов Христов
675.                     Ваня Василева Петрова
676.                     Стела Георгиева Стайкова
677.                     Веселка Асенова Генчева
678.                     Добрина Цонева Матова
679.                     Даниела Колева Кисьова
680.                     Иван Георгиев Иванов
681.                     Димчо Дуков Георгиев
682.                     Ангел Николов Христов
683.                     Румяна Николова Костадинова
684.                     Георги Василев Гончев
685.                     Стефан Тодоров Чипов
686.                     Диана Христова Иванова
687.                     Кънчо Димитров Димитров
688.                     Диана Минкова Недева
689.                     Асен Петров Генчев
690.                     Спас Димитров Димитров
691.                     Лилия Тодорова Рачева
692.                     Стоян Петров Иванов
693.                     Янка Желязкова Байчева
694.                     Галя Антонова Стоянова
695.                     Ванъо Иванов Минев
696.                     Олга Василева Илиева
697.                     Милен Валентинов Петров
698.                     Николина Атанасова Николова
699.                     Желязко Георгиев Гърланов
700.                     Красимир Симчеонов Червилов
701.                     Павел Иванов Петров
702.                     Пламен Маринов Петков
703.                     Живко Динков Гочев
704.                     Атанаска Иванова Петкова
705.                     Недка Йорданова Радева
706.                     Ирина Иванова Янева
707.                     Катя Димитрова Паскалева
708.                     Димитър Пламенов Павлов
709.                     Мирослав Миленов Капитанов
710.                     Стефан Георгиев Николов
711.                     Димитър Маринов Куртев
712.                     Красимира Дамянова Янакиева
713.                     Георги Иванов Топалов
714.                     Добра Иванова Христова
715.                     Росица Николова Тодорова
716.                     Ралица Иванова Георгиева
717.                     Иванка Атанасова Тодорова
718.                     Радостина Николова Славова
719.                     Калинка Райкова Динева
720.                     Мартин Диков Атанасов
721.                     Мариана Андреева Узунова
722.                     Сийка Вълкова Душева
723.                     Христо Иванов Георгиев
724.                     Стела Леонидова Хльостарова
725.                     Ирина Николова Николова
726.                     Стефка Динева Илиева
727.                     Ани Димитрова Костадинова
728.                     Станка Николова Димитрова
729.                     Светлана Николова Зафирова
730.                     Дойка Динева Ифирова
731.                     Светлозар Стоянов Стоянов
732.                     Катя Димитрова Вълкова
733.                     Георги Панев Панев
734.                     Никола Атанасов Зафиров
735.                     Таня Панайотова Панайотова
736.                     Марийка Николова Иванова
737.                     Александра Василева Костова
738.                     Марияна Стоянова Радева
739.                     Радостина Димитрова Тодорова
740.                     Мариян Михалев Петков
741.                     Георги Костадинов Казионов
742.                     Женя Тонева Николова
743.                     Георгина Атанасова Пенчева
744.                     Атанас Томов Михайлов
745.                     Станка Тодорова Иванова
746.                     Росица Георгиева Стоянова
747.                     Тонка Тодорова Николова
748.                     Добромира Димитрова Фотева
749.                     Веска Георгиева Георгиева
750.                     Димитринка Димова Генова
751.                     Диляна Василева Вълчева
752.                     Ана Николова Николова
753.                     Михаела Станчева Недялкова
754.                     Гюро Димитров Ишкиев
755.                     Галина Иванова Атанасова
756.                     Елена Мартинова Мартинова
757.                     Катя Грудева Тенева
758.                     Стойка Великова Георгиева
759.                     Женя Христова Скарлатова
760.                     Николай Димитров Георгиев
761.                     Таня Михайлова Рузманова
762.                     Гергана Йорданова Стоянова
763.                     Камелия Филипова Йосифова
764.                     Емине Адемова  Делиимамова
765.                     Емине Юсеинова Велиева
766.                     Дияна Живкова Желева
767.                     Галя Йосифова Александрова
768.                     Юсеин Алиев Юсеинов
769.                     Назмие Керимова Далова
770.                     Стефка Петрова Иванова
771.                     Донка Ангелова Савова
772.                     Светослав Радославов Ангелов
773.                     Мирослав Радославов Ангелов
774.                     Росица Иванова Ангелова
775.                     Маргарита Николова Иванова
776.                     Пламен Тодоров Маринов
777.                     Кристина Стефкова Конакчиева
778.                     Мария Енчева Радославова
779.                     Реджеб Тахиров Кедов
780.                     Мехмед  Мехмед Узун
781.                     Асен Герасимов Аврамов
782.                     Гюлбие Ахмедова Мехмедова
783.                     Денис  Кадиров Алиосманов
784.                     Павлина Любчева Ангелова
785.                     Мария Колева Младенова
786.                     Мариела Василева Раева
787.                     Надежда Костадинова Евтимова
788.                     Ивайло Йорданов Калчевски
789.                     Цветелин Стефанов Райковски
790.                     Тихомир Иванов Тодоров
791.                     Ана Йорданова Иванова
792.                     Юлия Йорданова Николова
793.                     Мирослав Тончев Дочев
794.                     Марийка Иванова Гечева
795.                     Павлина Стефанова Баковска
796.                     Румен Петков Дудевски
797.                     Минко Стефанов Баковски
798.                     Петя Валентинова Геновска
799.                     Таня Христова Пъдевска
800.                     Пепа Иванова Камачарова
801.                     Тончо Тинков Владовски
802.                     Йорданка Маркова Иванова
803.                     Илиян Христов Хараламов
804.                     Станислав Колев Гуевски
805.                     Полина Славчева Стойкова
806.                     Десислава Пламенова Алексиева
807.                     Невена Тодорова Христова
808.                     Ивайло Иванов Иванов
809.                     Пенко Тотев Пенков
810.                     Грета Бойкова Стойчева
811.                     Татяна Стоева Боева
812.                     Йонка Дулева Христова
813.                     Павлета Пламенова Петрова
814.                     Румяна Русинова Стоянова
815.                     Капка Иванова Василева
816.                     Божидар Валентинов Василев
817.                     Красимира Иванова Любомирова
818.                     Иван Георгиев Стоянов
819.                     Неделка Никифорова Стойкова
820.                     Емилия Димитрова Теофилова
821.                     Златко Петров Теофилов
822.                     Луис Луис Нориега
823.                     Силвиа Спасова Василева
824.                     Валентин Георгиев Василев
825.                     Олег Йорданов Василев
826.                     Малин Генадиев Петров
827.                     Илчо Стойнев Илиев
828.                     Любчо Станоев Илиев
829.                     Славчо Седевчов Чорапинов
830.                     Димитър Ромеов Ташев
831.                     Димитрина Георгиева Канджилова
832.                     Силвия Василева Канджилова
833.                     Борислава Руменова Първанова
834.                     Живко Тихомиров Алексангров
835.                     Росица  Станкова Иванова
836.                     Венцислав Георгиев Канджилов
837.                     Елена Тодорчева Иванова
838.                     Тина Радмилова Ташева
839.                     Никола Георгиев Иванов
840.                     Росен Георгиев Манолов
841.                     Весела Иванова Денчова
842.                     Николай Симеонов Асенов
843.                     Здравка Арсова Алексова
844.                     Виолета Богомилова Борисова
845.                     Диана Златкова Петрова
846.                     Биляна Димитрова Богданова
847.                     Елица Димитрова Богданова
848.                     Наско Кирилов Сотиров
849.                     Милена Василева Тодорова
850.                     Веселина Калоянова Сергиева
851.                     Димитрина Игнатова Стефанова
852.                     Пламен Василев Анестиев
853.                     Петър Бойков Петров
854.                     Богомил Борисов Митов
855.                     Лъчезара Лъчезарова Ненкова
856.                     Белинда Ромеова Виденова
857.                     Иван Симеонов Методиев
858.                     Стефан Михайлов Малинов
859.                     Лъчезар Делчев Петров
860.                     Станимир Асенов Зарев
861.                     Марио Станимиров Зарев
862.                     Богомил Седевчов Чорапинов
863.                     Радослав Людмилов Чайров
864.                     Теодора Йорданова Кирилова
865.                     Радостин Ненчев Ненков
866.                     Анелия Йорданова Тодорова
867.                     Тодор Фиданов Тодоров
868.                     Андрей Станиславов Гюров
869.                     Миролав Любомиров Вълчанов
870.                     Снежана Тодорова Кънева
871.                     Тодор Димитров Кънев
872.                     Труфка Митева Стефанова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица

1 Елина Трайкова Трайкова Вече има регистрация като наблюдател от Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"
2 Росица Николова Тодорова Невалиден ЕГН
3 Мариус Борисов Велев ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-16 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"
4 Свободка Христова Николова Повторен ЕГН в текущия списък
5 Янислав Илиев Елисейски Повторен ЕГН в текущия списък
6 Господин Иванов Николов Няма навършени 18 години

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения