Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1118-МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Таня Николова Николова срещу решение № 275-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК – Хасково, област Хасково

Постъпила е жалба, подадена на 30.09.2011 г. с вх. № М-321 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Таня Николова Николова срещу решение № 275-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК - Хасково, област Хасково, с което се заличават регистрациите на Таня Николова Николова като кандидат за кмет на община Хасково и като кандидат за общински съветник от листите на ПП „Българска демократична общност" съгласно решения № 230-МИ от 19.09.2011 г. и № 244-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Хасково. Иска се отмяна на решение № 275-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК - Хасково, като незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.
Решение № 275-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК - Хасково, е постановено въз основа на справка от Дирекция „ГРАОН" в общинска администрация - Хасково, в която е посочено, че Таня Николова е с настоящ адрес във Франция от 18 октомври 2004 г.
Видно обаче от допълнително представените към преписката писмо № 94-Т-1728 от 04.10.2011 г. от община Хасково и удостоверение за промяна на настоящия адрес от 03.10.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - Хасково, настоящият адрес на Таня Николова в Хасково от 02.08.2000 г. е коригиран служебно като настоящ адрес във Франция от 18 октомври 2004 г. само въз основа на писмо на главния директор на ГД „ГРАО" от 2004 г., с което община Хасково е била уведомена за сключен граждански брак на Таня Николова във Франция, без обаче жалбоподателят да е заявявал промяна на настоящ адрес в Хасково по реда на чл. 96 от ЗГР, нито пък е бил уведомяван за извършената административна корекция в настоящия му адрес в Хасково от 02.08.2000 г.
Доколкото сключването на граждански брак в чужбина съгласно ЗГР не води автоматично и до промяната на наличен настоящ адрес в страната, предвид и удостоверение рег. № 20760/30.09.2011 г. на ОДМВР - Хасково, и служебна бележка рег. № 20761/30.09.2011 г. на ОДМВР - Хасково, за липса на заявен адрес в чужбина от Таня Николова при издаване на лична карта № 30049/28.09.2010 г. и липса на данни за нейни задгранични пътувания за периода 01.01.2010 г. - 30.09.2011 г. във връзка с чл. 94, ал. 1 от ЗГР и на основание чл. 30, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 275-МИ от 29.09.2011 г. на ОИК - Хасково, област Хасково, с което се заличават регистрациите на Таня Николова Николова като кандидат за кмет на община Хасково и като кандидат за общински съветник от листите на ПП „Българска демократична общност" съгласно решения № 230-МИ от 19.09.2011 г. и № 244-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Хасково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения