Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1117-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“ чрез пълномощника Хатидже Георгиева срещу Решение № 25-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-290\1 от 16.09.2019 г. от ПП „ДПС“ чрез пълномощника Хатидже Георгиева срещу Решение № 25-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, област Бургас.

Според жалбоподателя решението на ОИК е частично неправилно относно разпределението на местата на СИК на територията на общината по отношение на ПП „ГЕРБ“ – 73 места и КП „Демократична България – обединение“ – 4 места, поради неспазване на Решение № 1029-МИ от 10 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия и приложените към него Методически указания за СИК.

В жалбата се твърди, че КП „Демократична България – обединение“ трябва да получи пет места, тъй като по указаната в Методическите указания формула за КП „Демократична България – обединение“ се получава 0,02(228 – 5 х 0) = 4,56, от което следват пет места. Приемайки, че местата за коалицията са пет, жалбоподателят изчислява с този параметър местата за ПП „ГЕРБ“ и получава 72 места.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимно лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, а по същество – за неоснователна.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство.

Общинската избирателна комисия – Сунгурларе е спазила изцяло Методическите указания за определяне съставите на СИК и е изчислила точно местата в СИК за партиите и коалициите на територията на общината.

Съгласно т. 3, буква „г“ от Методическите указания за определяне съставите на СИК, разпределението на местата в СИК на територията на общината за КП „Демократична България – обединение“ е 0,02(y – 5m) членове – цялата част от полученото число, но не по-малко от 1.

Жалбоподателят правилно е изчислил израза 0,02(y – 5m), в случая 0,02(228 – 5 х 0) и е получил 4,56, но е пропуснал следващата част от указанието: „цялата част от полученото число“. Цялата част е „4“ и затова на КП „Демократична България – обединение“ се полагат 4, а не 5 места.

Приемайки, че местата на КП „Демократична България – обединение“ са 5, жалбоподателят е използвал това число в последващата изчислителна процедура и поради това е изчислил неправилно и местата в СИК за ПП „ГЕРБ“.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ПП „ДПС“ чрез пълномощника Хатидже Георгиева срещу Решение № 25-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, област Бургас.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Сунгурларе.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез ОИК – Сунгурларе в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения