Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1116-МИ
София, 24 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1-1 от 23.02.2022 г. от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, регистрирано с Решение № 1107-МИ от 17.02.2022 г., подписано от представляващия сдружението Цветелина Иванова Пенева, като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Цветелина Иванова Пенева, в полза на 1 (едно) лице – упълномощен представител на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“;

- списък с името и единния граждански номер на упълномощеното лице за наблюдател в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларация по образец (Приложение № 23-МИ-НЧ от изборните книжа) – 1 (един) бр.

На 24.02.2022 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“.

Проверката на лицето от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 211-МИ от 10 юни 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

Росен Величков Карпузов

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения