Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1116-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Вестникарска група България“ – в. „България днес“ от 24.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" подписано представляващия от Михаил Мирчев - председател, заведен към вх. № НС-18-71 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Вестникарска група България" - в. „България днес" на 24.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения че на 24.09.2014 г. във в. „България днес" в печатен материал със заглавие „Екзакта: 7 партии в парламента" са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Екзакта рисърч груп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК. Към сигнала е приложено копие от публикацията.

В посочения материал са публикувани данни от проучване на агенция „Екзакта рисърч груп", без в тях да е огласена цялата информация съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК по начина определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание. От публикацията във в. „България днес" е видно неизпълнение на изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „България днес" ЕАД, с ЕИК 201616876, седалище и адрес на управление Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район „Средец", п.к. 1000, бул. „Цариградско шосе" № 47, представлявано от изпълнителните директори Венелина Атаносова Гочева, ЕГН ..., и Мария Тенева Илиева, ЕГН ....

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „България днес" ЕАД, с ЕИК 201616876, седалище и адрес на управление област София (столица), Столична община, гр. София, район „Средец", п.к.1000, бул. „Цариградско шосе" № 47, представлявано от изпълнителните директори Венелина Атаносова Гочева, ЕГН ..., и Мария Тенева Илиева, ЕГН ....

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения