Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1116-МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  сигнал от Вихрен Георгиев Матев за нарушение на чл. 18, ал. 4 от ИК от председателя на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-524 от 07.10.2011 г. на ЦИК от Вихрен Георгиев Матев за нарушение на чл. 18, ал. 4 от ИК от Петър Трендафилов - председател на ОИК - Перник, област Перник.
В жалбата, която Централната избирателна комисия разглежда като сигнал, са развити подробни съображения относно обстоятелствата, че председателят на ОИК - Перник, в разрез с изискването на чл. 18, ал. 4 от ИК не ползва отпуск и продължава да изпълнява задълженията си като директор регионалното звено на „Български пощи" ЕАД, като същият ежедневно се явявал на работното си място и подписвал документи по ежедневната дейност на предприятието. Към сигнала е приложен и документ, удостоверяващ посочените обстоятелства. Допълнително се развива, че председателят на ОИК - Перник, е направил изказване пред трети лица, че не вижда нищо лошо да изпълнява служебните си задължения в ОИК, ведно с тези като директор на пощенската станция.
Централната избирателна комисия намери постъпилия сигнал за допустим като подаден от лице с правен интерес. Разгледан по същество същият е неоснователен.
Действително законодателят е разписал в чл. 18, ал. 4 от ИК, че лицата, включени в състава на избирателните комисии, се освобождават от служебните им задължения, но това изискване е за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват и неплатен служебен отпуск, който се зачита за стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск. Цитираната норма урежда ползването на отпуск от страна на членовете на избирателните комисии единствено и само за времето, необходимо им за изпълнение на служебните им функции, свързани с дейността на избирателните комисии. Въпросът дали това време предполага ползването на отпуск е въпрос на решение, което се взема от членовете на избирателните комисии и техните работодатели, като следва да се прави разграничение между изискването на чл. 18, ал. 4 от ИК и задължението по чл. 104 от същия закон, по силата на което кандидатите в различните видове избори, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск. В този смисъл не съществува задължение за членовете на избирателните комисии да излязат в отпуск за времето, необходимо им за работа в съответната комисия, ако времето, което им е необходимо, не съставлява пречка за изпълнение на трудовите или служебните им задължения.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Вихрен Георгиев Матев за нарушение на чл. 18, ал. 4 от ИК от Петър Трендафилов - председател на ОИК - Перник, област Перник.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения