Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1114-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-87 от 14.09.2019 г. от Тихомир Трифонов – областен председател на „ДПС“ – Монтана, с искане за промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана, назначена с Решение № 854-МИ от 28 август 2019 г., като на мястото на Николай Кирилов Георгиев – секретар на ОИК – Вълчедръм, да бъде назначена Теодора Валентинова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявление от Николай Кирилов Георгиев за освобождаването му като секретар на ОИК – Вълчедръм по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Валентинова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Вълчедръм, област Монтана, Николай Кирилов Георгиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Вълчедръм, област Монтана, Теодора Валентинова Тодорова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения