Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1113-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-90 от 16.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Петя Тодоринова Диковска – пълномощник на партия „ВОЛЯ“, с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Борован, като на мястото на Мария Красимирова Манчева-Георгиева – член на ОИК, да бъде назначена Ивелина Георгиева Найденова.

Към предложението са приложени: заявление от Мария Красимирова Манчева-Георгиева, за освобождаването й като член на ОИК – Борован; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивелина Георгиева Найденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Борован, област Враца, Мария Красимирова Манчева-Георгиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Борован, област Враца, Ивелина Георгиева Найденова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения