Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1113-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Обединени свободни медии“ АД, чрез вестник „Преса“ от 25.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от ГИСДИ с вх. № НС-18-65 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Обединени свободни медии" АД, чрез вестник „Преса" от 25.09.2014 г. В подадения сигнал се съдържат твърдения че в броя от 23.09.2014 г. на вестник „Преса", стр. 2 и 3, са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Галъп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала е приложено копие от стр. 2 и стр. 3 на вестника.

На посочените в сигнала страници на в. „Преса" от 25.09.2014 г. е публикуван печатен материал със заглавие "Според изследване на „Галъп" две седмици преди изборите ГЕРБ събира два пъти повече гласове от БСП". В посоченият печатен материал са публикувани данни от редовно изследване на „Галъп интернешънъл", известно като ежемесечен Политически и икономически индекс. В така огласения резултат от допитване до общественото мнение не се съдържа информация за възложителя на допитването и източницитне на финансирането му, съобразно изискванията на чл.205, ал.1 от ИК по начина определен в чл.205, ал.2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от издателя на в. „Преса" - „Обединени свободни медии" АД, с ЕИК 201692429, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1000, район „Оборище", бул. „Мария-Луиза" № 2, ет. 6, Централен универсален магазин (ЦУМ) , представлявано от Тошко Николов Тошев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Обединени свободни медии" АД с ЕИК 201692429, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, район „Оборище", бул. „Мария-Луиза" № 2, ет. 6, Централен универсален магазин (ЦУМ) , представлявано от Тошко Николов Тошев.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения