Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1112-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване на секционни избирателни комисии в община Кресна, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Кресна, заведено в ЦИК с вх. № М-254 от 30.09.2011 г., като към него по реда на чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по отношение назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кресна за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в т.ч. протокол № 1 от заседание на ОИК - Кресна, проведено на 12.09.2011 г., предложения от политически партии и коалиции; заверени копия от актуално правно състояние от партиите; пълномощни от представляващите партии и коалиции и партиите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, които са взели участие в консултациите.; копие от съобщението за дата, час и място на провеждане на консултациите.
Видно от протокола за проведените консултации не е постигнато съгласие по отношение на броя на членовете и ръководните длъжности (общо) по квоти за съответните участници в консултациите. От протокола от заседание на ОИК - Кресна, е видно, че и общинската избирателна комисия не е успяла да вземе решение по същия въпрос въпреки проведените разисквания, поради което е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 34, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Кресна, област Благоевград, както следва:

1. Секционна избирателна комисия № 012800001

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доста Кирилова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Георгиева Петрова
СЕКРЕТАР: Вера Георгиева Янева
ЧЛЕНОВЕ:
Спас Любенов Ищев
Димитринка Филипова Стоева
Василка Софронова Маламова
Татяна Илинична Андреева
Капка Лъчезарова Андонова
Благовеста Атанасова Янева

2. Секционна избирателна комисия № 012800002

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Костадинов Михов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Василев Петрова
СЕКРЕТАР: Тодор Андонов Герчев
ЧЛЕНОВЕ:
Антоанета Атанасова Димитрова
Стефка Иванова Митрева
Дарина Василева Димитрова
Лозанка Кирилова Тодорова
Стоян Крумов Грозданов
Гюргица Атанасова Георгиева

3. Секционна избирателна комисия № 012800003

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Бойчева Младенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Димитрова Николова
СЕКРЕТАР: Валентин Викторов Спасов
ЧЛЕНОВЕ:
Фиданка Георгиева Ташева
Илияна Любчова Златкова
Митра Вангелова Лазарова
Румен Георгиев Малчев
Екатерина Стоянова Димитрова
Цветанка Атанасова Николова

4. Секционна избирателна комисия № 012800004

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Христова Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Методиева Янева
СЕКРЕТАР: Валентина Павлова Костадинова
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Венциславова Тасева
Милена Андреева Лазарова
Искра Лазарова Георгиева
Елена Благоева Стоименова
Елена Спасова Димитрова
Виолета Крумова Адамова

5. Секционна избирателна комисия № 012800005

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Борисова Каладжиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселинка Георгиева Богоева
СЕКРЕТАР: Александра Огнянова Янакиева
ЧЛЕНОВЕ:
Наталия Калоянова Иванова
Борис Иванов Иванов
Мария Иванова Костадинова
Стоян Митрев Ангелов
Силвия Иванова Петличка
Станка Кирилова Митринска

6. Секционна избирателна комисия № 012800006

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лалка Лефтерова Бенгюзова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евелина Йорданова Николова
СЕКРЕТАР: Емил Трайков Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
Христо Петров Георгиев
Катя Йорданова Станоева
Цветанка Александрова Галчева
Янка Иванова Николова
Антон Йорданов Костадинов
Васил Великов Атанасов

7. Секционна избирателна комисия № 012800007

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Манолева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Венциславова Бойчева
СЕКРЕТАР: Йордан Борисов Стоев
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Евгениева Стоева
Христо Йорданов Георгиев
Росица Георгиева Георгиева
Петя Страхилова Гямчева
Васил Илиев Стойков
Лефтер Георгиев Корчев

8. Секционна избирателна комисия № 012800008

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгени Асенов Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Евтимов Иванов
СЕКРЕТАР: Мирослав Иванов Николов
ЧЛЕНОВЕ:
Евгени Василев Марков
Васил Георгиев Дацов
Магдалена Петрова Галчева
Славина Георгиева Трайкова

9. Секционна избирателна комисия № 012800009

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Николова Санданска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аспарух Димитров Младенчев
СЕКРЕТАР: Марин Атанасов Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
Екатерина Стойчева Костова
Кирил Евгениев Димитров
Иван Любомиров Колев
Димитър Илиев Драгов

10. Подвижна секционна избирателна комисия № 012800010

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райна Николова Тасева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Михайлов Илиев
СЕКРЕТАР: Волета Георгиева Христова
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Любенова Ийстбърн
Лъчезар Андреев Андонов


Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения