Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1111-МИ
София, 22 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

В Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-15-25 от 21.02.2022 г. е представено Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс и преписката към него.

Горепосоченото решение на ОИК – Пазарджик, е постановено по повод жалба с вх. № 2Ж/10.02.2022 г. на КП „Демократична България – Обединение“ за нарушения на чл. 168, ал. 3 ИК, чл. 182, ал. 1 ИК и чл.183, ал. 2 ИК. Твърдените от жалбоподателя нарушения са извършени при провеждане на предизборната агитация за частичните местни избори за кмет на кметство с. Величково, община Пазарджик, на 27.02.2022 г. за кандидата на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – Мария Бориславова Загарьова. Жалбоподателят твърди, че в излъчен на 09.02.2022 г. репортаж от „Телемедиа“ ЕООД, както и в публикувани на същата дата материали на интернет страниците на няколко информационни сайта е видно, че е извършено представяне на кандидатурата на Загарьова от кмета на община Пазарджик Попов в кабинета на кмета на община Пазарджик, находящ се в сградата на община Пазарджик.

В постановеното по тази жалба Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, в мотивационната му част липсват изложени фактически констатации на общинската избирателна комисия след извършената от нея проверка относно обстоятелствата, пряко свързани с твърденията за нарушения в жалбата. В оспореното решение на ОИК – Пазарджик, липсват и правни изводи на база фактически констатации дали е налице извършване на твърдените с жалбата нарушения или не са налице такива нарушения. В Протокол № 71 от 16.02.2022 г. от проведеното заседание на ОИК – Пазарджик, на което е гласувано оспореното решение, също не са отразени данни за фактически констатации и правни изводи на ОИК –Пазарджик, в посока липса или наличие на нарушенията, посочени в жалбата, съответно не може да бъде преценено какъв диспозитив на решение – за установяване или за липса на извършени нарушения е бил гласуван на проведеното на 16.02.2022 г. заседание на ОИК, което решение от своя страна не е събрало необходимото мнозинство и е постановено в хипотеза на отхвърляне.

В случаите, в които ОИК е сезирана с жалба за извършени нарушения на изборния процес, които са от нейна компетенция, а настоящият случай безспорно е такъв, комисията следва да извърши проверка, да констатира фактическите обстоятелства свързани с твърдените нарушения и на база тези свои констатации да направи правни изводи дали установява или не установява извършване на всяко едно от твърдените нарушения поотделно, които изводи следва да аргументира.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2, ИК Централната избирателна комисия реши:

ОТМЕНЯ Решение № 367-ЧМИ от 16.02.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

ВРЪЩА на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, преписката по жалба на КП „Демократична България – Обединение“ за произнасяне.

УКАЗВА на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, при постановяване на решението по жалбата, че следва да бъдат изложени констатациите за фактическите обстоятелства, свързани с твърдените нарушения, правните изводи дали установява или не установява извършване на всяко едно от твърдените нарушения поотделно, които изводи следва да аргументира.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за отмяна на решение на ОИК – Пазарджик, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения