Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1111-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-309 от 16.09.2019 г. от Юлиян Василев Тошев – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с искане за промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 898-МИ от 30 август 2019 г., като на мястото на Симона Иванова Богомилова – член на ОИК – Козлодуй, да бъде назначен Ивайло Дилянов Богомилов.

Към предложението e приложено: заявление от Симона Иванова Богомилова за освобождаваето й като член на ОИК – Козлодуй; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивайло Дилянов Богомилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Козлодуй, област Враца, Симона Иванова Богомилова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Козлодуй, област Враца, Ивайло Дилянов Богомилов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 482-НС / 26.07.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 481-МИ / 26.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

  • № 480-НС / 26.07.2021

    относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

  • всички решения