Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1111-МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Н. Тодоров – представител на коалиция „Алтернатива за бъдещето на Видин”/”АБВ”, срещу решение № 216 от 03.10.2011 г. на ОИК – Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-494 от 06.10.2011 г. от Н. Тодоров - представител на коалиция „Алтернатива за бъдещето на Видин"/"АБВ", срещу решение № 216 03.10.2011 г. на ОИК - Видин, с което се оставя без уважение молбата на коалиция „АБВ" да се заличи Иван Пенков Иванов, регистриран под № 8 в листата за общински съветници от коалицията, регистрирана с решение № 185 от 20.09.2011 г. на ОИК - Видин. Решение № 185 от 20.09.2011 г. е влязло в сила на 24.09.2011 г.
Към настоящия момент е налице валидно взето решение за регистрация на Иван Пенков Иванов като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „АБВ". Постъпила е молба от местната коалиция „АБВ", с която се иска заличаване на Иван Пенков Иванов като кандидат за общински съветник поради трайна невъзможност, основание по чл. 125, ал. 5 от ИК. Към молбата не са представени никакви доказателства.
С писмо изх. № 19 от 03.10.2011 г. на ОИК - Видин, са изискани доказателства за трайната невъзможност и са представени две писма от Сдружение на общите събрания на населението и избирателите в Република България, с които се уведомява, че кандидатът Иван Пенков Иванов „трябва да бъде командирован за изпълнение на заложените проектни дейности в Мюнхен, Германия, за времето 08.10.2011 - 22.01.2012 г.".
Общинската избирателна комисия след обсъждане на представените уведомителни писма е приела, че не са налице изискванията на чл. 127, ал. 5 от ИК, на които се основава молбата.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с решение № 216 от 03.10.2011 г. на ОИК - Видин, уведомителните писма и жалбата, установи, че не са налице изискванията на чл. 127, ал. 5 от ИК. Освен това уведомителните писма са представени след срока по чл. 127, ал. 4 от ИК, когато е постановено и решение № 216 от 03.10.2011 г. на ОИК - Видин.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Н. Тодоров - представител на коалиция „Алтернатива за бъдещето на Видин"/"АБВ", срещу решение № 216 от 03.10.2011 г. на ОИК - Видин, с което се оставя без уважение молбата на коалиция „АБВ" да се заличи Иван Пенков Иванов, регистриран под № 8 в листата за общински съветници от коалицията.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения