Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1110-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

С писма с вх. № МИ-11-22 от 16.09.2019 г. и № МИ-11-12/1 от 16.09.2019 г. в ЦИК са постъпили предложения за промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе, назначена с Решение № 824-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Зоя Кирилова Петкова – член на ОИК – Ценово, да бъде назначен Николай Димитров Генов и на мястото на освободения с Решение № 1100-МИ от 13.09.2019 г. Мирослав Георгиев Марков да бъде назначена Пламенка Костадинова Петкова.

Към предложенията са приложени: заявление от Зоя Кирилова Петкова за освобождаваето й като член на ОИК – Ценово; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Николай Димитров Генов и Пламенка Костадинова Петкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ценово, област Русе, Зоя Кирилова Петкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ценово, област Русе, Николай Димитров Генов, ЕГН …..

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ценово, област Русе, Пламенка Костадинова Петкова, ЕГН ….

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения