Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1110-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на ГИСДИ за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Дума 2008“ ЕООД от 23.09.2014 г.

На 25.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ", заведен към вх. № НС-18-67 от 25.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК от „Дума 2008" ЕООД на 23.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения че на 23.09.2014 г. във в. „Дума" в печатен материал със заглавие „Рекордно недоверие в служебния кабинет отчита „Галъп" са публикувани данни от електорално рейтингово изследване на агенция „Галъп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Към сигнала е приложено копие от публикацията.

В посочения материал са публикувани данни от проучване на агенция „Галъп", без в тях да е огласена цялата информация съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК по начина определен в чл. 205, ал. 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „Дума 2008" ЕООД, с ЕИК 200297144, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 11303, район „Възраждане", ул. „Средна гора" № 131, представлявано от Павел Недялков Бебов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Дума 2008" ЕООД, с ЕИК 200297144, седалище и адрес на управление гр.София, п.к. 11303,  район „Възраждане", ул. „Средна гора" № 131, представлявано от Павел Недялков Бебов.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения