Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалицията, заведено под № 2 на 6 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 05.04.2019 г., подписано от представляващите партиите и подпечатано с печата на партиите:

- за партия „Движение Да България“ – Христо Любомиров Иванов;

- за партия „Демократи за силна България“ – Атанас Петров Атанасов.

Взето е решение коалицията да се представлява от съпредседателите Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов заедно.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“ от 01.04.2019 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

4. Образци от подписите на представляващите партиите – 2 бр.

5. Образци от печатите на партиите.

6. Образци от подписите на представляващите коалицията – Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-248 от 09.04.2019 г. за внесени от партия „Движение Да България“ финансови отчети за 2017 и 2018 г.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-240 от 08.04.2019 г. за внесени от партия „Демократи за силна България“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

9. Платежно нареждане от 5 април 2019 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лв. по сметка на ЦИК в БНБ.

10. Банково удостоверение от 05.04.2019 г. от УниКредит Булбанк АД за открита банкова сметка на ПП „Движение Да България“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

11. Списък, съдържащ имената и ЕГН и саморъчни подписи на 5420 избиратели, подкрепящи регистрацията, положени пред упълномощени от коалицията лица, представен и в структуриран електронен вид на технически носител.

12. Декларации от Атанас Петров Атанасов, ЕГН ………. и от Христо Любомиров Иванов, ЕГН ………., представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в уверение, че сметката е новооткрита и ще обслужва само предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

13. Списък на лицата по чл. 140, ал. 3, т. 8 от Изборния кодекс, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, във връзка с предизборната кампания – Ангел Стефанов Гяуров и Дойчин Петков Неновски.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ).

От протокол с вх. № ЕП-04-03-10/08.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения