Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 111-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Костадин Христов Чакъров, заведено под № 77 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 01.11.1995г. по ф.д. № 13675/1995г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии;  заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник", бр. 111 от 1995г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията;  удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 13675/1995 г., издадено на 28.07.2011г.; решение на Централния комитет на партията  от 09.07.2011год.  за приемане на решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация в ЦИК; образец от подписа на представляващото партията лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-410/28.07.2011год. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение изх. № 0267/02.08.2011год. на „Уникредит Булбанк"АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 28.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 137651995 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7 778 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.   

Изпълнени са изискванията на чл.76, ал.1 и чл.89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011год. на ЦИК за регистрацията на ПП „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011год. в условията на неприключила процедура по чл. 90,ал.1 и ал.4 във вр. с чл. 89,ал.3 ,т.11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения