Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1108-МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Спас Томи Стойчев срещу решение № 161 от 03.10.2011 г. на ОИК – Септември, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-498 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Спас Томи Стойчев срещу решение № 161 от 03.10.2011 г. на ОИК - Септември, област Пазарджик, с което е отхвърлен подаден от жалбоподателя сигнал относно агитационните материали на кандидата за кмет на община Септември Петър Бошев.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение, като се твърди, че същото е постановено при липса на фактически и правни мотиви за издаването му и в противоречие на материалния закон, като не е съобразена разпоредбата на чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК, изискващо агитационните материали да съдържат информацията, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление", която да заема не по-малко от 10 на сто от агитационния материал.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Видно от приложения по преписката протокол № 26 от 03.10.2011 г. от заседание на ОИК - Септември, на което е прието оспореното решение, общинската избирателна комисия не е обсъдила в цялост подадения сигнал, няма данни да е извършила проверка по отношение на агитационните материали на кандидата за кмет Петър Бошев както в посока за наличие на обособени полета, така и по отношение на размера на информацията по чл. 134, ал. 2 от ИК. Централната избирателна комисия счита, че изписването на текста по чл. 134, ал. 2, изр. 1 от ИК следва да се намира в обособено поле. Установяването на тези обстоятелства следва да се извърши от ОИК при постъпване на сигнал или служебно при наличие на достатъчно данни за нарушение на чл. 134, ал. 2 от ИК, поради което оспореното решение следва да бъде отменено, а на ОИК - Септември, да бъдат дадени указания да извърши проверка на агитационните материали, посочени в сигнала, след което да се произнесе с решение по същество след проверката.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 161 от 03.10.2011 г. на ОИК - Септември, област Пазарджик, с което е отхвърлен подаден от жалбоподателя сигнал относно агитационните материали на кандидата за кмет на община Септември Петър Бошев.
УКАЗВА на ОИК - Септември, да извърши проверка по сигнала на Спас Томи Стойчев с вх. № 197 от 02.10.2011 г. на ОИК и да се произнесе с решение по същество след проверката.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения