Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1107-МИ
София, 17 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие с наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 16.02.2022 г. от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, представлявано от Цветелина Иванова Пенева, за регистрация за участие с наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Цветелина Иванова Пенева, в полза на 4 (четири) лица – упълномощени представители на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 23-МИ-НЧ от изборните книжа) – 4 (четири) бр.

От удостоверение с изх. № 20201223094422 от 16.02.2022 г. от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 16.02.2022 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 211-МИ от 10 юни 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие с наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четирима) упълномощени представители на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Боримир Симеонов Цанов

...

2.

Георги Николов Горанов

...

3.

Даниела Райкова Трендафилова

...

4.

Цветелина Иванова Пенева

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения