Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1107-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Д. Г. Б. – координатор на Програма Достъп до информация за Ямбол срещу решение № 5-МИ от 09.09.2019 г. на ОИК – Болярово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-126 от 11.09.2019 г. от Д. Г. Б.  – координатор на Програма Достъп до информация за Ямбол срещу Решение № 5-МИ от 09.09.2019 г. на ОИК – Болярово, с което не се разрешава използването на заснемащи и записващи технически средства в залата на ОИК – Болярово.

В жалбата се твърди, че с оспорваното решение се ограничава правото на представители на средствата за масово осведомяване да записват с диктофон или камера заседанията на ОИК – Болярово, с което се нарушава правото им да получават и разпространяват информация с надделяващ обществен интерес предвид произвеждането на избори за общински съветници и за кметове. Жалбоподателката счита, че решението на ОИК – Болярово е в противоречие с т. 16 от Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК относно реда за свикване на заседание, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията на ОИК. Също така счита, че с решението се опорочава принципът за публичност и прозрачност, в нарушение на чл. 41 от Конституцията на Република България.
Моли да се отмени оспореното решение на ОИК – Болярово, като се прави искане Централната избирателна комисия да върне преписката за ново произнасяне на комисията със задължителни указания за достъп на представителите на средствата за масово осведомяване до нейните заседания.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на Общинска избирателна комисия – Болярово, а по същество – за неоснователна, по следните съображения:
С оспорваното решение се забранява използването на заснемащи и записващи технически средства в залата на ОИК – Болярово, което не е в противоречие с т. 16 от Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК и на Изборния кодекс. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс заседанията на ОИК не се излъчват онлайн, следователно в правомощията на комисията е да извърши преценка и съответно да вземе решение във всеки конкретен случай за заснемане или записване с диктофон заседанията на комисията при поискване от представителите на средствата за масово осведомяване.

Предвид изложеното заседанията на ОИК – Болярово се провеждат при спазване на принципите на публичност и прозрачност – на интернет страницата на комисията се публикуват незабавно решенията, пълните протоколи от заседанията, предварителните и окончателните резултати от изборите, сканираните протоколи на СИК и други документи и данни. Централната избирателна комисия намира оплакванията на жалбоподателката за нарушаване на горните принципи за неоснователни, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена.

На основание чл. 57, ал. 1, т.1 и т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Г. Б.  – координатор на Програма Достъп до информация за Ямбол срещу решение № 5-МИ от 09.09.2019 г. на ОИК – Болярово, като неоснователна.

Решението на Централната избирателна комисия подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК пред Административен съд – Ямбол.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения