Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1107-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-8) от 27.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 394 (триста деветдесет и четири) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 (6-8) от 27.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 385 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Шест лица имат еднакъв ЕГН и различни имена. Три лица се срещат по два пъти в списъка с еднакви данни.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на фондацията не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 385 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Гюлбахар Юсеин Якуб
2.      Аделин Евгениев Шибилев
3.      Аделин Николаев Богданов
4.      Аделина Любомирова Белова
5.      Адем Алиев Гавазов
6.      Адриан Давидов Рашев
7.      Адриан Кадриев Асков
8.      Азис Юсусов Пала
9.      Аигюл Хасанова Генч
10.   Айдениз Хайрединов Ахмедов
11.   Айденис Себайдинов Ружиев
12.   Айдън Шабанов Османов
13.   Айдън Акифов Асанов
14.   Айдън Яшаров Алиев
15.   Айля Ниази Ибрям
16.   Айнур Ердоан Узунова
17.   Айсел Назъмова Ахмедова
18.   Айтен Филипова Алексиева
19.   Аифер Фахри Нешад
20.   Айхан Мустафа Хасан
21.   Айяско Наилов Ибраимов
22.   Акгюн Мустафов Агушев
23.   Акдениз Мехмедов Реджепов
24.   Акденис Идризов Прангаджиев
25.   Акиф Мюмюн Мехмед
26.   Аккъ Ахмед Рамадан
27.   Аксим Антонов Ячев
28.   Аксим Юлиев Осиков
29.   Албена Илиева Райкова
30.   Албена Трайчева Ангелова
31.   Алберт Акиев Бекиров
32.   Алдин Жеков Кафеджиев
33.   Алдомир Орлинов Асенов
34.   Алейдин Бисретов Ахмедов
35.   Алейдин Яшаров Кюрдов
36.   Александра Атанасова Димитрова
37.   Александрина Ивелинива Александрова
38.   Александър Андреев Ангелов
39.   Александър Георгиев Петров
40.   Александър Кирилов Ковачев
41.   Александър Методиев Кирилов
42.   Александър Мирославов Младенов
43.   Александър Насков Филипов
44.   Александър Стефанов Игнатов
45.   Александър Ангелов Симеонов
46.   Александър Иванов Танев
47.   Александър Йорданов Ангелов
48.   Александър Методиев Баланджиев
49.   Алексей Божилов Долов
50.   Алексей Финков Радев
51.   Алекси Костов Алексиев
52.   Али Асанов Ахмед
53.   Али Ахмедов Ахмедов
54.   Али Билялов Мустафов
55.   Али Бахретин Ибрям
56.   Али Гюрсел Тиранов
57.   Али Юсеин Мехмед
58.   Алие Дервишева Арифова
59.   Алихан Мартинов Ячев
60.   Алла Багрянова Рашева
61.   Алпер Алиев Алиев
62.   Альоша Димитров Рашев
63.   Амет Шабан Реджеп
64.   Анатоли Григоров Митев
65.   Анатоли Николав Великов
66.   Анатоли Руменов Симеонов
67.   Анатоли Свиленов Асенов
68.   Ангел Найденов Христов
69.   Ангел Николов Димитров
70.   Ангел Юлиянов Димитров
71.   Ангел Анатолиев Красимиров
72.   Ангел Ангелов Милов
73.   Ангел Ангелов Стоянов
74.   Ангел Ванчов Газчиев
75.   Ангел Емилов Славейков
76.   Ангел Манук Манов
77.   Ангел Сергеев Ангелов
78.   Ангел Сергеев Манолов
79.   Ангел Юсеинов Мустафов
80.   Ангелина Асенова Алексиева
81.   Андон Кайреков Салтъков
82.   Андриана Костадинова Андреева
83.   Анелия Асенова Асенова
84.   Анелия Красимирова Стоянова
85.   Анелия Румянова Василева
86.   Анита Асенова Илиева
87.   Анка Ибишева Адълова
88.   Анка Савова Аспарухова
89.   Антоанета Щерева Метанова
90.   Антон Стоилов Метанов
91.   Ардухан Фахри Зечири
92.   Арзо Марков Маринов
93.   Асан Сунай Ахмед
94.   Асан Юсеинов Мехмедов
95.   Асан Мехмед Асан
96.   Асан Неждетов Алиев
97.   Асан Реджепов Османов
98.   Асен Асенов Челиков
99.   Асен Йосифов Габровлиев
100.                  Асен Митков Асенов
101.                  Асен Райчев Атанасов
102.                  Асен Асенов Маринов
103.                  Асен Величков Александров
104.                  Асен Красимиров Ангелов
105.                  Асен Методиев Маринов
106.                  Асен Методиев Сашев
107.                  Асен Минков Христов
108.                  Асен Митков Костадинов
109.                  Асен Николов Илиев
110.                  Асен Симеонов Асенов
111.                  Асен Юлиянов Асенов
112.                  Аспарух Ангелов АСпарухов
113.                  Ася Мехмедов Нанев
114.                  Ася Юсеинова Салиева
115.                  Атанас Петров Василев
116.                  Атанас Георгиев Шаранков
117.                  Атанас Красимиров Аспарухов
118.                  Атанас Михайлов Михайлов
119.                  Ахмед Али Ахмед
120.                  Ахмед Мюмюн Бекир
121.                  Ахмед Ахмет Рифат
122.                  Ахмед Мехмед Ахмед
123.                  Ахмед Мехмед Хасан
124.                  Ахмед Наджи Мурад
125.                  Аян Юсеинов Ахмедов
126.                  Бание Джанипова Кьорсаличаушева
127.                  Бейсим Асанов Асанов
128.                  Бейсим Халибрям Халибрям
129.                  Бекир Осман Мустафа
130.                  Билял Халил Али
131.                  Билян Христов Александров
132.                  Бисер Петков Петков
133.                  Бисер Михаилов Руменов
134.                  Бисер Шибилев Метоев
135.                  Бисрет Милков Ахмедов
136.                  Божидар Красимиров Христов
137.                  Бойко Кирилов Лафчиев
138.                  Борислав Великов Бижуров
139.                  Борислав Ненчев Гинчев
140.                  Борислав Петров Ефродимов
141.                  Боян Андреев Рангелов
142.                  Бурхан Айдованов Наилов
143.                  Вайдин Белки Ахмедов
144.                  Валентин Венциславов Ангелов
145.                  Валентин Стоянов Петров
146.                  Валентина Благоева Динева
147.                  Валерия Илиева Илиева
148.                  Ванчо Огнанов Газчиев
149.                  Ваньо Маринов Димитров
150.                  Васил Ангелов Николов
151.                  Васил Красимиров Асенов
152.                  Василка Верманова Евтимова
153.                  Васко Щерев Райчев
154.                  Васфи Мехмед Исмаил
155.                  Веисел Мехмедов Нонев
156.                  Велизар Велизаров Борисов
157.                  Велислав Сергее Илиев
158.                  Величка Асенова Кръстилова
159.                  Величка Стефанова Филчева
160.                  Велишан Салиев Велишан
161.                  Венелин Йончев Ардов
162.                  Венцислав Минков Борисов
163.                  Верка Краева Рангелова
164.                  Веселин Николов Иванов
165.                  Веселин Алдемиров Огнянов
166.                  Веселин Илиев Маринов
167.                  Веселин Тихомиров Александров
168.                  Веселин Христов Инджов
169.                  Веско Данчев Георгиев
170.                  Веско Минов Асенов
171.                  Виделина Лалова Цилкова
172.                  Виктория Тачева Костадинова
173.                  Вуражан Сейдов Текеджиков
174.                  Габриела Борисова Асенова
175.                  Габриела Данаилова Андриянова
176.                  Габриела Емилиянова Стефанова
177.                  Галина Славеева Табакова-Николова
178.                  Галя Динкова Георгиева
179.                  Галя Сашова Димитрова
180.                  Галя Григорова Митева
181.                  Галя Петкова Манолова
182.                  Генчо Райчев Атанасов
183.                  Георги Иванов Огнянов
184.                  Георги Минчев Иванов
185.                  Георги Стоев Димитров
186.                  Георги Асенов Колев
187.                  Георги Атанасов Шаранков
188.                  Георги Боянов Радославов
189.                  Георги Иванов Маринов
190.                  Георги Колев Божинов
191.                  Георги Огнянов Огнянов
192.                  Гергана Станкова Василева
193.                  Гергана Костова Спасова
194.                  Гергана Михайлова Ангелова
195.                  Гюлбахар Алитова Николова
196.                  Гюлбеяз Мехмедова Еминова
197.                  Гюлбюз Халилова Сапунджиева
198.                  Гюлдание Ибраимова Алиева
199.                  Гюлдениз Айнурова Асанова
200.                  Гюлджан Наид Ерсой
201.                  Гюлджухра Асанова Дервишева
202.                  Гюлхан Серветов Ибрямов
203.                  Гюлшан Гюрселова Еминова
204.                  Гюлшен Хасан Хасан
205.                  Гюнай Ахмед Йоллов
206.                  Гюнер Ариф Мустафа
207.                  Гюрсел Шабанов Еминов
208.                  Гюрсел Юсниев Ахмедов
209.                  Давид Алипиев Рашев
210.                  Данаил Михйлов Димчовски
211.                  Даниел Бориславов Маринов
212.                  Даниела Атанасова Павлова
213.                  Даниела Накова Иванова
214.                  Даниела Руменова Асенова
215.                  Данче Сидерова Огнянова
216.                  Данчо Ангелов Данчев
217.                  Девриш Таиб Хасан
218.                  Дениз Ибраимов Исмаилов
219.                  Денис Алдинов Кафеджиев
220.                  Денис Демирев Чилингиров
221.                  Денис Емилов Тачев
222.                  Денис Метуш Касъм
223.                  Денис Харун Дуяр
224.                  Денислав Анатолиев Кутев
225.                  Денислав Гочев Кехайов
226.                  Денислав Илиянов Миков
227.                  Денислав Красимиров Дончев
228.                  Деница Огнянова Сибинова
229.                  Десислава Георгиева Накова
230.                  Десислава Симеонова Асенова
231.                  Детелин Русанов Димитров
232.                  Джамал Мустафов Асанов
233.                  Джеваил Мехмедов Гайтанджиев
234.                  Джевдин Алиев Рамчев
235.                  Джемаѝдин Шерифов Мустафов
236.                  Дженаси Мехмедов Мехмедов
237.                  Дженгиз Сафкъ Мустафа
238.                  Джошкун Илханов Асланов
239.                  Диана Албертова Манушева
240.                  Диана Василева Петкова
241.                  Диана Димитрова Гидикова
242.                  Димитър Христов Стоянов
243.                  Димитър Денков Механджииски
244.                  Димитър Макнев Димитров
245.                  Димитър Станчев Асенов
246.                  Димка Аенова Йорданова
247.                  Динка Василева Николова
248.                  Динко Иванов Стоянов
249.                  Динчо Тенев Динчев
250.                  Добромир Златков Милев
251.                  Елвер Сергеев Тачев
252.                  Елена Георгиева Стоянова
253.                  Елена Минкова Георгиева
254.                  Еленко Величков Еленков
255.                  Елис Феимива Мустафова
256.                  Елисавета Стефанова Райкова
257.                  Елица Валентинова Крумова
258.                  Елчихан Юсув Филиз
259.                  Емануел Жоров Илиев
260.                  Емил Антонов Георгиев
261.                  Емил Йосифов Димитров
262.                  Емил Милев Филев
263.                  Емил Ангелов Йорданов
264.                  Емил Боянов Асенов
265.                  Емил Димиртов Фердинантов
266.                  Емил Киров Иванов
267.                  Емил Михаилов Асенов
268.                  Емил Яворов Михайлов
269.                  Емилия Александрова Ангелова
270.                  Емилия Георгиева Аврамова
271.                  Емилия Емилова Колева
272.                  Емин Шефеков Моллов
273.                  Емин Гюрселов Еминов
274.                  Емине Мемишева Ибпаимова
275.                  Енчо Ризов Филеков
276.                  Ердинч Ибрям Ибрям
277.                  Ердинч Кязимов Терзиев
278.                  Ердинч Рашид Осман
279.                  Ердинч Шакир Мехмед
280.                  Ерол Сафет Мустафа
281.                  Ерсин Мустафов Асанов
282.                  Есиме Исмаилова Мехмедова
283.                  Есин Енвер Къналъ
284.                  Етем Беизатов Етемов
285.                  Ефрем Сергеев Чаушев
286.                  Жеко Господинов Жеков
287.                  Жеко Лачов Борисов
288.                  Жоро Борисов Илиев
289.                  Жулиен Павлинов Сариев
290.                  Здравко Василев Зафиров
291.                  Здравко Петров Динев
292.                  Зинеб Тасин Юсуф
293.                  Зинка Алипова Манолова
294.                  Зия Усков Ибрамов
295.                  Златка Димитрова Алексиева
296.                  Зоя Асенова Ахмедова
297.                  Зюлейха Айдънова Асанова
298.                  Зюмбюла Минчева Тодорова
299.                  Зюхри Мирчев Токов
300.                  Ибраим Басриев Дервишев
301.                  Ивайло Кочев Асенов
302.                  Ивайло Детелинов Гетов
303.                  Ивайло Игнатов Стоянов
304.                  Иван Насков Георгиев
305.                  Иван Петев Костов
306.                  Иван Сашев Маврудов
307.                  Иван Стефанов Стефанов
308.                  Иван Атанасов Ангелов
309.                  Иван Атанасов Христов
310.                  Иван Геоггиев Вучков
311.                  Иван Георгиев Иванов
312.                  Иван Иванов Костадинов
313.                  Иван Колев Колев
314.                  Иван Костов Мариов
315.                  Иванка Динева Койчева
316.                  Иванчо Методиев Петров
317.                  Ивелин Петров Мишев
318.                  Иво Митков Иванов
319.                  Игбал Мустун Юсеинов
320.                  Иджарал Агушев Исмайлов
321.                  Идириз Раатип Акиф
322.                  Иелиз Сабри Мемиш
323.                  Йенай Биляйдинов Елезов
324.                  Илдъз Асанова Фейзулова
325.                  Илия Методиев Нонев
326.                  Илия Стефанов Трайков
327.                  Илия Танев Митев
328.                  Илия Тодоров Рангелов
329.                  Илиян Велиев Димитров
330.                  Илиян Бисеров Илиев
331.                  Илиян Илиев Трайков
332.                  Илиян Малинов Манов
333.                  Илиян Мишов Ангелов
334.                  Илиян Насков Миков
335.                  Илияна Асенова Илиева
336.                  Илияна Атанасова Иванова
337.                  Илияна Сергеева Великова
338.                  Илияна Славова Иванова
339.                  Илми Юсеинов Кадиров
340.                  Илхан Бедри Расим
341.                  Илхан Иляз Салим
342.                  Илхан Алилов Пашаджиков
343.                  Илхан Асланов Алиев
344.                  Илхан Велишан Велишан
345.                  Йордан Колев Каракехайов
346.                  Йордан Ангелов Рангелов
347.                  Йордан Андреев Митев
348.                  Йордан Банчев Решенов
349.                  Йордан Богданов Стаматов
350.                  Йордан Иванов Иванов
351.                  Йордан Христов Русев
352.                  Йорданка Евтимова Георгиева
353.                  Йосиф Тодоров Рангелов
354.                  Ирена Русева Христова
355.                  Ирина Николаева Александрова
356.                  Искара Сашева Велева
357.                  Искра Славчева Александрова
358.                  Исмаил Джемилов Феизов
359.                  Исмаил Наджи Мурад
360.                  Исмаил Орхан Камбер
361.                  Исмаил Салиев Салиаджов
362.                  Исмет Смаил Сабри
363.                  Кадир Хайриев Садъков
364.                  Кадир Мехмед Мехмед
365.                  Калин Николаев Великов
366.                  Капка Аспарухова Георгиева
367.                  Катя Рангелова Асенова
368.                  Кемал Алиев Асанов
369.                  Кемал Ибрямов Юсеинов
370.                  Кенай Ердинов Юсеинов
371.                  Керим Исмаил Ибрям
372.                  Кинас Айдън Османов
373.                  Кирил Серафимов Ковачев
374.                  Кирил Костадинов Караджов
375.                  Кольо Желев Колев
376.                  Коста Иванов Костов
377.                  Красимир Руменов Рашков
378.                  Красимир Антонов Димитров
379.                  Красимир Крумов Петров
380.                  Красимир Тодоров Рангелов
381.                  Кремена Аспарухова Ташкова
382.                  Кремена Любенова Луканова
383.                  Кристиян Калинов Антонов
384.                  Кязим Мустафов Велиев
385.                  Кязим Етем Осман

Отказва да регистрира следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Айденис Илиянов Алексов Повторен ЕГН в текущия списък
2. Георги Иванов Дончев Повторен ЕГН в текущия списък
3. Ани Стефанова Михаѝлова Повторен ЕГН в текущия списък
4. Ани Стефанова Михайлова Повторен ЕГН в текущия списък
5. Гюлер Айдън Ахмед Повторен ЕГН в текущия списък
6. Гюнер Айтен Ахмед Повторен ЕГН в текущия списък
7. Алейдин Яшаров Кюрдов Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
8. Ердинч Ибрям Ибрям Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
9. Искра Славчева Александрова Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения