Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1107-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Елеонора Георгиева Христова – упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решения от № 100 до № 108 от 27.09.2011 г. на ОИК – Бобов дол, област Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-354 от 03.10.2011 г. от Елеонора Георгиева Христова - упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решения от № 100 до № 108 от 27.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, с което общинската избирателна комисия е определила състава на 9 от общо 27 секционни избирателни комисии на територията на община Бобов дол.
В жалбата се развиват аргументи, че не е спазено квотното представителство на Коалиция за България в ръководството на посочените секционни избирателни комисии, като от общо полагащите се 18 места на територията на изборния район в оспорените състави на деветте секционни избирателни комисии са предоставени две секретарски и едно заместник-председателско място. Моли се за преразглеждане на решенията с оглед спазване на съотношението на партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Атакуваните решения на ОИК - Бобов дол, са постановени на редовно заседание на комисията, проведено на 27.09.2011 г. при наличие на законоустановения кворум и е взето с предписаното от закона мнозинство. По преписката са приложени всички документи, касаещи приемането на оспорените решения, в това число и протокол от проведени консултации на 17.09.2011 г. при кмета на община Бобов дол с упълномощените представители на политическите партии. Видно от посочения протокол участниците в консултациите са постигнали съгласие относно броя и квотното представителство на ръководството на секционните избирателни комисии на територията на община Бобов дол, като на ПП „ГЕРБ" са предоставени 35 места, от които 12 председатели, 11 заместник-председатели и 12 секретари; на Коалиция за България са предоставени 18 ръководни места, от които 6 председатели, 6 заместник-председатели и 6 секретари; на ПП „ДПС" са предоставени 13 места, от които 4 председатели, 5 заместник-председатели и 4 секретари; на ПП „Атака" са предоставени 9 места, от които 3 председатели, 3 заместник-председатели и 3 секретари; на Синята коалиция са предоставени 4 места, от които 1 председател, 2 заместник-председатели и 1 секретар, на ПП „Национално движение за стабилност и възход" са предоставени 2 места, от които 1 председател и 1 секретар. В така посоченото разпределение, макар и да е допусната грешка относно ръководните места, полагащи се на ПП „Национално движение за стабилност и възход", доколкото се надвишава законоустановения максимум по силата на чл. 35, ал. 4 от ИК от две на сто от членовете в ръководството на СИК, то с оглед на постигнатото съгласие и обстоятелството, че разпределението в другата му част съответства на приетата от ЦИК Методика по Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г., то Централната избирателна комисия счита, че не са налице основания за отмяна на оспорените решения, тъй като не са представени и допълнителни аргументи, които да касаят нарушение на квотното представителство за територията на изборния район, а се атакува само назначаването на секционните комисии в частта от 3 до 12 секция включително. В този смисъл оплакването на жалбоподателя, че предоставените ръководни места следва да бъдат конкретизирани и по населени места на територията на изборния район не намира опора в закона.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Елеонора Георгиева Христова - упълномощен представител на Коалиция за България, срещу решения от № 100 до № 108 от 27.09.2011 г. на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, с което общинската избирателна комисия е определила състава на 9 от общо 27 секционни избирателни комисии на територията на община Бобов дол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения