Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1106-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-7) от 27.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 377 (триста седемдесет и седем) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 (6-7) от 27.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 364 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице има невалиден ЕГН - от 9 цифри. Едно лице вече е регистрирано от същата организация и има издадено удостоверение за наблюдател. Шест лица имат еднакъв ЕГН и различни имена. Пет лица се срещат по два пъти в списъка с еднакви данни.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на фондацията не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 364 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Лазар Колев Лазаров
2.      Лазарин Василев Левицки
3.      Лейла Ремзи Реджеб
4.      Леиля Али Кафеджиева
5.      Леман Мехмед Ахмед
6.      Леман Салиева Фезова
7.      Леман Шенсесова Агушева
8.      Летафет Салиева Демипова
9.      Лефтер Ахмед Емин
10.   Лидия Гошева Кацарова
11.   Лорета Хариева Методиева
12.   Любомир Георгиев Александров
13.   Любомир Рангелов Рангелов
14.   Магбуле Мехмедова Исмаилова
15.   Малин Асенов Маринов
16.   Малин Данаилов Манов
17.   Маргарита Крумова Савова
18.   Маргарита Маринова Михайлова
19.   Маргарита Стефанова Къдрекова
20.   Мариела Александрова Костадинова
21.   Мариета Амндреева Асенова
22.   Марийка Горянова Николова
23.   Мария Валентинова Ботева
24.   Мария Петрова Петрова
25.   Мария Петрова Христова
26.   Мариян Русанов Иванов
27.   Мартин Стоянов Стефанов
28.   Медиха Искренова Миткова
29.   Меламедин Яшаров Юмеров
30.   Мелейсин Реджепов Махмудов
31.   Мелиха Асанова Ибраимова
32.   Мерал Ибрахим Ибиш
33.   Мерал Мустафова Асанова
34.   Мергюл Салим Мустафа
35.   Мерко Леонидов Байраков
36.   Методи Иванов Методиев
37.   Методи Христов Кирилов
38.   Мехмед Айдън Мехмед
39.   Мехмед Ангелов Едала
40.   Мехмед Мустафов Мехмедов
41.   Мехмед Реджепов Ахмедов
42.   Мехмед Алиев Яшаров
43.   Мехмед Ахмед Мехмедали
44.   Мехмед Бейсим Хасан
45.   Мехмед Джавидов Салиев
46.   Мехмед Мехмед Генч
47.   Мехмет Мустафа Айдън
48.   Миглен Асенов Драмалиев
49.   Миглен Михаилов Маринов
50.   Миглена Симеонова Облашка
51.   Милан Наталиев Димитров
52.   Милан Тодоров Миланов
53.   Милен Павлинов Трифонов
54.   Милен Георгиев Емилов
55.   Милен Любчев Ковачев
56.   Милен Митков Кочев
57.   Милин Александров Чакъров
58.   Милка Борисова Маринова
59.   Милко Милков Герасимов
60.   Милчо Теодосиев Младенов
61.   Мима Ангелова Илиева
62.   Мима Иванова Ангелова
63.   Минка Георгиева Симеонова
64.   Минка Стефанова Тенева
65.   Минчо Георгив Иванов
66.   Минчо Чавдаров Ангелов
67.   Мирослав Павлов Чернев
68.   Мирослав Зонков Огнянов
69.   Мирослав Панайотов Найденов
70.   Мирослав Пламенов Михайлов
71.   Мирослава Руменова Димитрова
72.   Мирослава Христова Пенчева
73.   Мирослава Миткова Маринова
74.   Митко Иванов Ангелов
75.   Митко Манчев Георгиев
76.   Митко Събинов Димов
77.   Митко Томов Илиев
78.   Митя Русланов Комаревски
79.   Михаил Петков Онов
80.   Михайл Христов Йорданов
81.   Михал Борисов Михайлов
82.   Момчил Манолов Асенов
83.   Моника Емилова Каракашева
84.   Моньо Борисов Огнянов
85.   Муджаид Илхан Шериф
86.   Мукадес Неджми Камберова
87.   Мустафа Али Асан
88.   Мустафа Байрам Ахмед
89.   Мустафа Демирав Мехмедов
90.   Мустафа Мюмюн Халил
91.   Мустафа Салиев Исмаилов
92.   Мухатдер Ердоан Узунова
93.   Мюмир Мехмед Али
94.   Мюмюн Акиф Мехмед
95.   Мюмюне Асанова Ибраимова
96.   Мюслюм Айдънова Мехмедова
97.   Нааби Салиев Исинов
98.   Назми Ремзи Абил
99.   Наид Мехмед Паша
100.                  Найден Андреев Ангелов
101.                  Наско Ангелов Огнянов
102.                  Наско Свиленов Огнянов
103.                  Настя Илиянова Михайлова
104.                  Натали Иринова Станчева
105.                  Наталия Северинова Александрова
106.                  Небибе Йълмаз Ахмед
107.                  Невин Юсеинова Фезова
108.                  Неджатин Зекиров Салимов
109.                  Неджип Юсеинов Алиев
110.                  Недка Ангелова Пинева
111.                  Недялка Миланова Йорданова
112.                  Незат Ниязи Лейлянов
113.                  Нели Коцева Байрамова
114.                  Ненко Георгиев Манолов
115.                  Нешко Старахилов Беберов
116.                  Ниази Елиаз Ибрям
117.                  Никола Богданов Донев
118.                  Никола Иванов Рачев
119.                  Николай Веселинов Николов
120.                  Николай Георгиев Шаранков
121.                  Николай Димитров Огнянов
122.                  Николаи Иванов Асенов
123.                  Николай Кирилов Пъшев
124.                  Николай Стефанов Огнянов
125.                  Ниргюл Севгалиева Адемова
126.                  Нихаале Шевкетова Мусова
127.                  Ниязи Али Сали
128.                  Ниязи Ниязиев Юсеинов
129.                  Ният Ердинч Салиев
130.                  Нуртен Асенова Ибрямова
131.                  Нушка Димитрова Панаютова
132.                  Огнян Насков Огнянов
133.                  Огнян Савов Русев
134.                  Огюн Орханова Ибраимова
135.                  Октай Рамадан Дормуш
136.                  Орлин Тодоров Иванов
137.                  Орхан Юсеинов Юсеинов
138.                  Осман Сеидов Османов
139.                  Осман Сеферов Демиров
140.                  Пантелей Сивков Делидимов
141.                  Пепо Александров Тодоров
142.                  Петър Георгиев Желязков
143.                  Петър Василев Димитров
144.                  Петър Жоров Илиев
145.                  Петър Стоилков Стоянов
146.                  Петьо Русанов Димитров
147.                  Пламен Емилов Спасов
148.                  Пламен Тошков Христов
149.                  Поля Сашева Дервишева
150.                  Радка Добрева Филипова
151.                  Радосвета Драгиева Иванова
152.                  Радослав Коцев Трънски
153.                  Радослав Максимов Евтимов
154.                  Радослав Орлинов Маринов
155.                  Радослав Сашев Марянов
156.                  Радостин Тодоров Николов
157.                  Райко Попов Николов
158.                  Райчин Пенев Николов
159.                  Райчин Милков Алессандров
160.                  Райчо Филипов Райчев
161.                  Ралица Евгениева Юсменова
162.                  Ралица Илиянова Атанасова
163.                  Ралица Минчева Башева
164.                  Рамиз Юсеинов Юмеров
165.                  Рангел Славчев Рангелов
166.                  Рангел Таиров Рамаданов
167.                  Расим Сюлейман Юсеинов
168.                  Расим Емин Расим
169.                  Рафие Мехмед Паша
170.                  Рашид Ариф Али
171.                  Рейхан Мехмед Кеше
172.                  Ренета Миткова Михайлова
173.                  Рефат Руфат Сали
174.                  Риза Бисеров Филеков
175.                  Роза Любомирова Цекова
176.                  Розалина Донкова Маринова
177.                  Роман Красимиров Асенов
178.                  Росен Иванов Колчев
179.                  Росица Иванова Грозданова
180.                  Росица Стефанова Ангелова
181.                  Ружди Николаев Рашков
182.                  Румен Насков Георгиев
183.                  Румен Рашков Рашков
184.                  Румен Славчев Борисов
185.                  Румен Стефанов Теофилов
186.                  Румен Тодоров Илиев
187.                  Румен Филипов Митков
188.                  Румянка Маринова Иванова
189.                  Руслан Райчев Алексиев
190.                  Рушан Мустафов Сюлейман
191.                  Саадък Юсуфов Салиев
192.                  Сабрие Мехмед Асан
193.                  Сали Ибрямов Мурадов
194.                  Сали Юсуф Мустен
195.                  Сандо Иванов Михайлов
196.                  Сашко Димитров Георгиев
197.                  Сашо Михайлов Стоянов
198.                  Сашо Рангелов Асенов
199.                  Сашо Рашков Топалов
200.                  Сашо Александров Тодоров
201.                  Сашо Алиев Маринов
202.                  Сашо Детелинов Митков
203.                  Сашо Иванов Миков
204.                  Сашо Ивов Стефанов
205.                  Светла Максимова Радославова
206.                  Светлана Симеонова Хаджиева -Макеева
207.                  Светлин Борисов Стайков
208.                  Светлин Галинов Алексиев
209.                  Светлин Димитров Иванов
210.                  Светослав Миладинов Светославов
211.                  Себайтин Али Ахмед
212.                  Севда Ахмед Мурад
213.                  Севджан Рамадан Камбер
214.                  Севим Юсеинова Фезова
215.                  Севка Ангелова Шишманова
216.                  Севтин Фикри Осман
217.                  Седевка Илиева Шарбанова
218.                  Сезел Мустафова Исмаилова
219.                  Сеид Уражан Сеидов
220.                  Сейхан Мехмед Банашък
221.                  Селвер Алиева Ахмедова
222.                  Селвие Селятин Арслан
223.                  Сенер Мехмедова Мехмедова
224.                  Сергеи Антотонов Асенов
225.                  Силвия Илиева Асенова
226.                  Силвия Живкова Славова
227.                  Силвия Симеонова Михаилова
228.                  Симеон Митков Белов
229.                  Синан Себайдинов Дуранов
230.                  Сияна Емилова Вълова
231.                  Слави Сашев Славов
232.                  Славка Атанасова Арнаудова
233.                  Славчо Емилов Михайлов
234.                  Смаил Айваз Вели
235.                  Снежана Красимирова Георгиева
236.                  Снежанка Емилова Асенова
237.                  Станимир Кирилов Георгиев
238.                  Станислав Димов Славов
239.                  Станко Димов Налсъзов
240.                  Стефан Теофилов Николов
241.                  Стефан Ангелов Стефанов
242.                  Стефан Велчев Ангелов
243.                  Стефан Иванов Колев
244.                  Стефан Русев Христов
245.                  Стефан Филипов Митков
246.                  Стефка Александрова Митева
247.                  Стефка Георгиева Ангелова
248.                  Стилиян Красимиров Вънков
249.                  Стоян Василев Апостолов
250.                  Стоян Насков Георгиев
251.                  Стоянка Найденова Найденова
252.                  Сузан Вахит Зечири
253.                  Сунай Джемил Юсуф
254.                  Сунай Ибрямов Асанов
255.                  Сунай Неждет Кемал
256.                  Сунай Смаилов Аликочев
257.                  Сюлейман Асанов Махмудов
258.                  Сюлейман Ибрахим Топчу
259.                  Сюлейман Мустафов Сюлейманов
260.                  Татяна Здравкова Владова
261.                  Тахир Ферадов Якубов
262.                  Тачо Костадинов Костадинов
263.                  Теменужка Борисова Евтимова
264.                  Теньо Тодоров Димов
265.                  Тимур Мустафа Айдън
266.                  Тихомир Георгиев Колев
267.                  Тихомир Ивов Христов
268.                  Тихомир Иванов Иванов
269.                  Тихомир Красимиров Аспарухов
270.                  Тихомир Николаев Лесов
271.                  Тихомир Севдев Иванов
272.                  Тихомир Трифонов Петров
273.                  Тодор Георгиев Тодоров
274.                  Тодор Димитров Рангелов
275.                  Тодор Тенев Димов
276.                  Тонка Петкова Станкова
277.                  Тоньо Ангелов Андонов
278.                  Трифон Димитров Йорданов
279.                  Тунджай Наид Паша
280.                  Тургай Исмаил Делиюсеин
281.                  Тюркян Шериф Ахмед
282.                  Фаик Юнус Ибрахимов
283.                  Фатме Алиева Салиева
284.                  Фатме Дурсун Ферад
285.                  Фахредин Гюрсел Юсниев
286.                  Февзи Сабри Мехмед
287.                  Февзие Мустафова Шабан
288.                  Феим Ешрефов Юнузов
289.                  Феим Яшаров Ибрямов
290.                  Фераи Джевдет Идриз
291.                  Фердинанд Айдънов Зехиров
292.                  Фидан Иванов Руменов
293.                  Фикрет Реджепов Махмудов
294.                  Филип Александров Щелянов
295.                  Филип Василев Ангелов
296.                  Филип Райчев Алексиев
297.                  Хабибе Иса Осман
298.                  Хаджер Мехмед Ахмед
299.                  Хайри Хайридинов Садъков
300.                  Хайрие Али Мехмед
301.                  Хамиде Тасин Осман
302.                  Хамиде Мехмед Халил
303.                  Хари Михайлов Асенов
304.                  Хатидже Дервишева Мутишева
305.                  Хатидже Хюсеин Осман
306.                  Хаят Халим Хасан
307.                  Христо Кирилов Лолов
308.                  Христо Атанасов Христов
309.                  Христо Демиров Борисов
310.                  Христо Игнатов Христов
311.                  Христо Михайлов Георгиев
312.                  Христо Цветанов Нинов
313.                  Хуриет Баариев Ахмедов
314.                  Хюлия Неджатин Мюмюн
315.                  Цанко Михаилов Борисов
316.                  Цветанка Ангелова Пърчева
317.                  Шабан Исметов Смаилов
318.                  Шазимен Сабри Мемиш
319.                  Шамир Емилов Щеров
320.                  Шенаси Радков Асенов
321.                  Шенгюн Алиева Вилишанова
322.                  Шенол Асан Асан
323.                  Шенол Джемаѝдинов Шерифов
324.                  Шерин Ибрям Камбер
325.                  Шериф Сунай Ахмед
326.                  Шериф Феймиев Юсеинов
327.                  Шериф Арифов Ибрахимов
328.                  Шериф Исмаил Шериф
329.                  Шерифе Али Акиф
330.                  Шибил Пламенов Шибилев
331.                  Шибил Северинов Шибилев
332.                  Шибил Юлиянов Шибилев
333.                  Ширин Исмаилова Ахмедова
334.                  Шуаиб Халим Ибрям
335.                  Шукри Тасим Шукри
336.                  Шукри Алиев Расимов
337.                  Шукри Амдиев Юсеинов
338.                  Шукри Илханов Асланов
339.                  Шукри Мехмедов Дервишев
340.                  Юзджан Ангелов Асенов
341.                  Юзеир Райков Йорданов
342.                  Юксел Неджат Ходжа
343.                  Юксел Юмер Хасан
344.                  Юксел Юсеинов Юсеинов
345.                  Юлиан Рачев Георгиев
346.                  Юлия Орлинова Микова
347.                  Юлиян Ангелов Асенов
348.                  Юлиян Маринов Ангелов
349.                  Юлиян Асенов Асенов
350.                  Юлка Алипиева Найденова
351.                  Юри Асенов Асенов
352.                  Юрий Мартинов Северинов
353.                  Юсеин Османов Чолаков
354.                  Юсеин Феимов Ахмедов
355.                  Юсеин Мехмедов Ингизилов
356.                  Юсни Ахмедов Ахмедов
357.                  Юсние Кязомова Алиева
358.                  Юсуф Махмудов Еминов
359.                  Яна Костадинова Годева
360.                  Янко Борисов Димитров
361.                  Янко Велев Михайлов
362.                  Янко Ставрев Атанасов
363.                  Ясен Ненков Якимов
364.                  Яшар Алитов Алиев

Отказва да регистрира следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Мартин Захариев Найденов Невалиден ЕГН
2. Методи Шибилев Алекссандров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №73 / Фондация „Младежка толерантност"
3. Мима Михаѝлова Стефанова Повторен ЕГН в текущия списък
4. Мима Михайлова Стефанова Повторен ЕГН в текущия списък
5. Мустафа Ибрахимов Падиков Повторен ЕГН в текущия списък
6. Фатме Ахмедова Рашидова Повторен ЕГН в текущия списък
7. Стефан Михаѝлов Ангелов Повторен ЕГН в текущия списък
8. Стефан Михайлов Ангелов Повторен ЕГН в текущия списък
9. Тимур Мустафа Айдън Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
10. Станислав Димов Славов Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
11. Хатидже Хюсеин Осман Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
12. Юксел Юмер Хасан Повторен ЕГН и три имена в текущия списък
13. Юсеин Османов Чолаков Повторен ЕГН и три имена в текущия списък

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения