Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1106-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-734/06.10.2011 г. от Стоянка Тихолова - председател на ОИК - Ловеч, и Венцислав Христов - секретар на ОИК - Ловеч. Към писмото са приложени: молба от Стоянка Петкова Тихолова за освобождаването й като председател на ОИК - Ловеч; предложение от Ирена Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за преназначаване на Валентина Стефанова Недялкова от длъжността член на длъжността председател на ОИК - Ловеч, и за назначаване на Любомир Найденов Георгиев за член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Любомир Найденов Георгиев; пълномощно на Ирена Любенова Митева; удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ГЕРБ" от 20.07.2011 г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Стоянка Петкова Тихолова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Ловеч, Валентина Стефанова Недялкова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения