Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1104
София, 15 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: допълване състава на Обществения съвет към ЦИК

На основание т. 3.1. от Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия в ЦИК е подадено предложение на Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-50 от 14 октомври 2021 г. за допълване състава на Обществения съвет с две неправителствени орагнизации.

Централната избирателна комисия, след като разгледа предложението на Обществения съвет и установи, че предложените организации отговарят ва изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, на основание чл. 55 от Изборния кодекс и т. 9 от Решение № 17 от 26 март 2014 г.

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА състава на Обществения съвет със следните неправителствени организации:

СДРУЖЕНИЕ „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 177081119, което ще бъде представлявано в работата на Обществения съвет от Константина Кипрова.

СДРУЖЕНИЕ „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206335783, което ще бъде представлявано в работата на Обществения съвет  от Цветелина Пенева.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения