Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1104-МИ
София, 13.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-301 от 13.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Илчо Борисов Костадинов – пълномощник на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Девин, като на мястото на Васил Илиев Владев – член на ОИК, да бъде назначена Лиляна Димитрова Владева.

Към предложението са приложени: заявление от Васил Илиев Владев, за освобождаването му като член на ОИК – Девин; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лиляна Димитрова Владева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Девин, област Смолян, Васил Илиев Владев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Девин, област Смолян, Лиляна Димитрова Владева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения