Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1103-МИ
София, 15 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-7 от 11.02.2022 г. от Яна Нинова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава на ОИК – Мездра. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 1090-МИ от 01.02.2022 г. на ЦИК Таня Цветанова Таушанова за председател на ОИК – Мездра, да бъде назначена Диана Цветанова Павлова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Цветанова Павлова; удостоверение за семестриално завършено юридическо образование и положени държавни изпити; пълномощни – 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Мездра, област Враца, Диана Цветанова Павлова, ЕГН … .

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения