Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1103-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-19) от 28.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирано с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на 109 (сто и девет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен в електронен вид и на технически носител.

С вх. № 10 (10-19) от 28.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 108 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице е регистрирано като кандидат за народен представител.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 108 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.   Янка Русанова Александрова
2.      Тихомир Борков Любенов
3.      Цветомир Любомиров Цветанов
4.      Анатоли Мирославов Денчев
5.      Кристиян Пламенов Иванов
6.      Анелия Паскалева Дърмонева
7.      Пламен Георгиев Митов
8.      Тодор Богданов Георгиев
9.      Огнян Димитров Костов
10.   Инна Цветанова Пала
11.   Виолин Валентинов Кръстев
12.   Пламен Неделчев Манолов
13.   Иван Маринов Сагинов
14.   Божидар Методиев Георгиев
15.   Анка Иванова Кирова
16.   Искра Петрова Алексиева
17.   Ралица Милинова Игнатова
18.   Анатоли Маринов Филипов
19.   Нора Русланова Илиева
20.   Николай Иванов Боянов
21.   Тодор Красимиров Нинов
22.   Емил Михайлов Антонов
23.   Данчо Димитров Симеонов
24.   Александър Михов Вънковски
25.   Илиян Петракиев Иванов
26.   Снежка Кирова Александрова
27.   Петя Атанасова Манчева
28.   Ленко Митков Ангелов
29.   Катя Димитрова Кирилова
30.   Бисер Александров Александров
31.   Таня Динова Христова
32.   Стефан Петров Височков
33.   Агел Данаилов Михайлов
34.   Николай Стефанов Цветков
35.   Гергана Петева Борисова
36.   Вели Атанасова Дечкова
37.   Евгени Любомиров Илиев
38.   Нино Георгиев Петров
39.   Радостина Стоянова Петкова
40.   Аксиния Симеонова Миланова
41.   Цветана Трифонова Масларска
42.   Лиляна Пенчева Йорданова
43.   Надя Данаилова Михайлова
44.   Константин Петров Петров
45.   Виктор Макавеев Луковижденски
46.   Маргарита Милчова Семкова
47.   Георги Димитров Гачовски
48.   Донко Илиев Асенов
49.   Маринчо Петров Иванов
50.   Драгомир Димитров Димитров
51.   Симеонка Николова Нинова
52.   Любомир Иванов Лаков
53.   Йолинка Добринова Йолова
54.   Георги Доньов Драгиев
55.   Благовест Андреев Евтимов
56.   Димитър Цаков Райнов
57.   Георги Данчев Гаврилов
58.   Сийка Иванова Минкова
59.   Тодорка Тошева Йорданова
60.   Елица Максимова Михайлова
61.   Мартин Юриев Маринов
62.   Пенчо Миронов Недялков
63.   Радослав Цветанов Христов
64.   Виолета Любенова Йолова
65.   Славка Цветанова Петрова
66.   Веселка Йотова Николова
67.   Васил Лазаров Нинов
68.   Иван Христов Иванов
69.   Мирослав Цанков Цанков
70.   Тошко Иванов Бърковски
71.   Лидия Цветкова Василева
72.   Силвия Ангелова Николова
73.   Диана Тошкова Илиева
74.   Борислав Любчев Петков
75.   Силвия Нинова Стефанова
76.   Камелия Стоянова Стоянова
77.   Силвия Михайлова Стоянова
78.   Милена Румянова Ненова
79.   Надя Цветанова Боева
80.   Иван Георгиев Христов
81.   Маргарита Петкова Топашка
82.   Валентин Иванов Станев
83.   Янко Пенков Маринов
84.   Златко Петров Златков
85.   Паолина Цветанова Младжова
86.   Малина Трифонова Михайлова
87.   Милена Стефанова Къндинска
88.   Венко Александров Михайлов
89.   Марио Монов Чакъров
90.   Емил Стефанов Чолаков
91.   Пейка Николова Бачовска
92.   Ивайло Пешов Дочовски
93.   Васил Димитров Нинов
94.   Христина Николова Маринова
95.   Орлин Георгиев Бонински
96.   Илич Николов Пазовски
97.   Марчело Мариянов Чакъров
98.   Валентин Юлиев Трънски
99.   Мирослав Христов Димовски
100.                  Атанас Данаилов Атанасов
101.                  Гергана Малинова Цанковска
102.                  Венцислав Димов Иванов
103.                  Лазар Василев Вулев
104.                  Лазар Енчев Лазаров
105.                  Венцислав Драгомиров Иванов
106.                  Иваило Весков Илиеев
107.                  Милен Пламенов Иванов
108.                  Николай Пламенов Тодоров

Отказва да регистрира Борислав Николаев Цанковски, ЕГН ..., който е регистриран като кандидат от Коалиция „България без цензура" в РИК 15 - Плевенски.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения