Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1102-МР
София, 10 февруари 2022 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Падина, община Девня, на 27 март 2022 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Девня с вх. № МР-06-1 от 08.02.2022 г., с което ни уведомяват за предстоящ местен референдум в с. Падина, община Девня, на 27 март 2022 г., насрочен с решение № 339 от 31.01.2022 г., обективирано в протокол № 31 от проведено на същата дата заседание на Общински съвет – Девня. Одобрените въпроси за референдума са два: „1. Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за събиране, съхранение и третиране на неопасни отпадъци“ в ПИ 55110.60.83, местност Средния сакар, с. Падина, община Девня“ и „2. Съгласни ли сте да не бъде изградена „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в ПИ 55110.60.83 и ПИ 55110.60.84 в землището на с. Падина, община Девня“.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Девня, област Варна, за подготовка и произвеждане на местен референдум в с. Падина, община Девня, на 27 март 2022 г., както следва:

Председател                                      – 460 лева

Заместник-председател                     – 430 лева

Секретар                                            – 430 лева

Член                                                   – 400 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в с. Падина, община Девня, на 27 март 2022 г., както следва:

Председател                                      – 40 лева

Секретар                                            – 35 лева

Член                                                   – 30 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение № 826 от 25.11.2021 г. на Министерския съвет, членовете на ОИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

5. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам.-председател: Емил Войнов 

Зам.-председател: Димитър Димитров


ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения