Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1100-МИ
София, 13.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ценово, област Русе

Постъпило е заявление с вх. № МИ-11-12 от 11.09.2019 г. от Мирослав Георгиев Марков – член на ОИК – Ценово, област Русе, назначен с Решение № 824-МИ от 27 август 2019 г., с искане да бъде освободен от състава на ОИК – Ценово, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ценово, област Русе, Мирослав Георгиев Марков, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения