Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 110-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция партии „Коалиция за България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция партии „Коалиция за България“, подписано от председателя представляващ коалицията Румен Йорданов Петков, заведено под № 3 на 7 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за сформиране на коалиция (решение за образуване на коалиция по смисъла на чл. 140 ИК) от 30.03.2019 г., подписано от лицата, които представляват партиите:

- за партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ – Румен Йорданов Петков;

- за партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ – Екатерина Иванова Атанасова;

- за партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ – Елена Маргаритова Нонева“;

- за партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ – Михаил Николаев Шишков;

- за партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ – Александър Владимиров Радославов;

- за партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ – Красимир Георгиев Кузманов;

- за партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ – Боян Борисов Киров.

Взето е решение коалицията да се представлява от Румен Йорданов Петков.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ от 27.03.2019 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.

6. Удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ от 29.03.2019 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.

7. Удостоверение за актуално състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.

8. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ от 28.03.2019 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.

9. Удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ от 26.03.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 5006/2003 г.

10. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ от 29.03.2019 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.

11. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ от 01.04.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.

12. Образец от подписа на представляващия коалицията.

13. Образци от подписите на представляващите партиите – 7 бр.

14. Образци от печатите на партиите – 7 бр.

15. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-46 от 21.03.2019 г. за внесени от партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;

16. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-180 от 02.04.2019 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

17. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-245 от 08.04.2019 г. за внесени от партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

18. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-237 от 08.04.2019 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

19. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-244 от 08.04.2019 г. за внесени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

20. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-183 от 05.04.2019 г. за внесени от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

21. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-199 от 02.04.2019 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.

22. Преводно нареждане от 04.04.2019 г. от „Банка ДСК“ АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

23. Банково удостоверение изх. № 11-00-160 от 05.04.2019 г. от „Банка ДСК“ АД за открита банкова сметка на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „Коалиция за България“.

24. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 140, ал. 3, т. 8 ИК на коалиция „Коалиция за България“ във връзка с предизборната кампания – Албена Асенова Вълчева.

25. Договор за дарение на търговска марка от 28.03.2019 г.

26. Свидетелство за регистрация на марка от Патентно ведомство на Република България рег. № 94826 от 14.092016 г.

27. Списък от 7017 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и списък в структуриран вид на технически носител.

28. Пълномощно от председателя и представляващ коалиция КП „Коалиция за България“ Румен Йорданов Петков в полза на Мартин Райчев Райков.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП „Коалиция за България“.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-9 от 08.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция КП „Коалиция за България“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Коалиция за България“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция КП „Коалиция за България“.

В случая наименованието на коалицията, представила заявление за регистрация, е съобразено с изискванията на чл. 128, ал. 1 ИК. То не повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, до датата на обнародване на указа на президента на Република България в „Държавен вестник“ за насрочване на изборите – 22.03.2019 г., включително по изрично посочения в кодекса начин на прибавяне на думи, букви, цифри или други знаци (чл. 128, ал. 1, изр. първо ИК).

Не са налице и процесуалните пречки по изречение второ на чл. 128, ал. 1 ИК. При извършената проверка се установи, че наименованието на коалицията не повтаря наименованието на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители през 2017 г., или наименованието на съществуваща парламентарна група в 44-то Народно събрание.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 128, ал. 2 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция КП „Коалиция за България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП Коалиция за България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения